گروه مطالعات زبانی

تعداد بازدید:۴۴۴۰

 

مدیر گروه: دکتر محمد شاهین تقدمی

پست الکترونیک: taghaddomi.shahin@samt.ac.ir

اعضای گروه: 

کارشناس: رضوان صادقیان 

پست الکترونیک: sadeghian@samt.ac.ir

 

آخرین ویرایش۰۵ بهمن ۱۴۰۱