گروه مطالعات ادبی

تعداد بازدید:۳۷۱۸

 

مدیر گروه:  دکتر حسین هاجری

پست الکترونیک: hajari@samt.ac.ir

اعضای گروه: 

کارشناس: هاله معیری 

پست الکترونیک: moayeri@samt.ac.ir

 

آخرین ویرایش۲۸ آذر ۱۴۰۱