گروه علوم رفتاری

تعداد بازدید:۵۳۲۷

 

مدیر گروه: دکتر محمد آرمند

پست الکترونیک: armand@samt.ac.ir

اعضای گروه: 

کارشناس: هاله معیری 

پست الکترونیک: moayeri@samt.ac.ir

 

 
آخرین ویرایش۲۰ آذر ۱۴۰۱