شعر فارسی از قرن ششم تا نهم هجری

The Persian Poetryکد کتاب : ۱۶۷۶
نویسنده (ها) : دکتر ناصر نیکوبخت
Naser Nikoubakht , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی, مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی, مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت‌ مدرس
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲
شابک : 978-964-530-867-2
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۲
آخرین نوبت چاپ : ۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۱۵۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۰٬۰۰۰ ریال

As the most of the great and famous Iranian poets lived from 6th to 9th century (H), this period of time is one of the most important ears of Persian literature and the most distinguished masterpieces of Persian literature, except Shahnameh, were created in this era. Changing the style of Persian poetry from Khorasani to the middle, and then to the Iraqi, is the result of some political, social and cultural factors that occurred in this historical time. The Mongol destructive invasion of Iran caused excessive massacre and plunder, devastating many of the greatest rural communities, murdering or wandering most of the scholars and scientists , and obliterating most of the scientific and literary treasures of the country. Nevertheless, and coincident with the Mongols savage rule over Iran, there were many great poets and authors who created significant and eternal works that one could not find the same or even similar literary works in other periods of Iran history; Aˈttar, Moulavi and Saˈdi are among them.

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: شاعران مکتب ادبی خراسان
فصل دوم: شاعران مکتب ادبی بینابین (سبک سلجوقی)
فصل سوم: شاعران مکتب ادبی آذربایجان
فصل چهارم: شاعران مکتب ادبی عراق
منابع و مآخذ
واژه‌نامه

تألیف و چاپ متون درسی برای آموزش دانشجویان غیر فارسی‌زبان رشته زبان و ادبیات فارسی، یکی از مهم‌ترین نیازهای دانشگاهها و مراکز علمی و آموزشی است که بدین مهم اشتغال دارند. از این رو، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) و مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی، تألیف کتابهایی را برای تدریس در این مراکز در دستور کار خود قرار داده‌اند. کتاب حاضر یکی از مجموعه متون درسی مذکور است که با همکاری نهادها و مراکز مورد اشاره و مشورت و نظارت شورای علمی بین‌الملل «سمت» تهیه شده است.

ارسال با ایمیل: