مباحث ویژه مدیریت دولتی

Cases in Public Administrationگروه‌ها : مدیریت
کد کتاب : ۱۸۷
نویسنده (ها) : دکتر سید مهدی الوانی ، دکتر شمس السادات زاهدی
Seyed Mehdi Alvani , PhD , Shamsossadat Zahedi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸
شابک : 978-600-02-0232-3
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۵
آخرین نوبت چاپ : ۱۶
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۱۴۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

پیشگفتار
فصل اول: موردپژوهی در مدیریت
فصل دوم: قضایای سازمانی و تحلیل آنها با تأکید بر بعد رفتاری
فصل سوم: قضایای سازمانی و تحلیل آنها با تأکید بر روابط کار
فصل چهارم: قضایای سازمانی و تحلیل آنها با تأکید بر فرایند مدیریت
فصل پنجم: قضایای سازمانی و تحلیل آنها در مورد سایر وجوه مدیریت
فصل ششم: قضایایی برای تحلیل
منابع و مآخذ


این کتاب برای دانشجویان رشته مدیریت دولتی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «مباحث ویژه مدیریت دولتی» تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :