تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفویه

History of Political, Social, Economic and Cultural Transformation of Iran in Safavids Periodگروه‌ها : تاریخ
کد کتاب : ۵۹۷
نویسنده (ها) : دکتر عبدالحسین نوایی ، دکتر عباسقلی غفاری فرد
Abd-ol-Hossein Navai , PhD , Abbasgholi Ghaffari Fard , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۲
شابک : 978-964-530-489-6
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۱
آخرین نوبت چاپ : ۱۳
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۴۳۶
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۲٬۱۸۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار چاپ سوم

فصل اول: بررسی منابع
فصل دوم: زمینه‌های تشکیل دولت صفویه
فصل سوم: خاندان صفویه و سیر تاریخی آن تا روزگار شاه اسماعیل اول
فصل چهارم: تشکیل پادشاهی صفویه در ایران
فصل پنجم: سلطنت شاه تهماسب اول (930ـ984 هـ . ق)
فصل ششم: از مرگ شاه تهماسب اول تا جلوس شاه عباس اول (984ـ996 هـ . ق)
فصل هفتم: دوره سلطنت شاه عباس اول (996ـ1038 هـ . ق)
فصل هشتم: از مرگ شاه عباس اول تا سقوط اصفهان (1038ـ1135 هـ . ق)
فصل نهم: اوضاع اقتصادی ـ اجتماعی دوره صفویه
فصل دهم: تشکیلات اداری
فصل یازدهم: هنر و صنعت
فصل دوازدهم: اوضاع فکری، فرهنگی و مذهبی در دوره صفویه

پیوست
منابع و مآخذ

چاپ سوم با اصلاحات،
چاپ ششم با اضافات و اصلاحات

این کتاب برای دانشجویان رشته تاریخ در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران در دوره صفویه» به ارزش 4 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :