تاریخ تحولات سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره تیموریان و ترکمانان

The History of The Political, Social, Economic and Cultural Changes in Iran During the Timurid and Turkman Periodsگروه‌ها : تاریخ
کد کتاب : ۴۶۰
نویسنده (ها) : دکتر حسین میرجعفری
Hosein Mirjafari , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : دانشگاه اصفهان
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵
شابک : 978-964-459-478-6
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۹
آخرین نوبت چاپ : ۱۳
تعداد صفحات : ۳۹۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

 


پیشگفتار
بخش اول: تیموریان
فصل اول: موقعیت سیاسی ایران در ماوراءالنهر و چگونگی به قدرت رسیدن تیمور
فصل دوم: حوادث سیاسی و نظامی دوره حکومت تیمور
فصل سوم: خصال تیمور و ساختار سیاسی، اجتماعی، نظامی و درباری حکومت وی
فصل چهارم: جانشینان تیمور و فروپاشی سلسله تیموریان
فصل پنجم: شکوفایی هنر در عصر تیموریان
فصل ششم: فرهنگ و مشاهیر علم و ادب در عصر تیموریان
فصل هفتم: دین و مذهب و تصوف در عصر تیموریان
فصل هشتم: روابط خارجی تیموریان
فصل نهم: ساختار اجتماعی، اداری و اقتصادی دولت تیموریان
بخش دوم: ترکمانان قراقویونلو و آققویونلو
الف) ترکمانان قراقویونلو
فصل دهم: چگونگی به قدرت رسیدن قراقویونلو
فصل یازدهم: تاریخ سیاسی قراقویونلو
فصل دوازدهم: فرهنگ و تمدن ایران در عصر قراقویونلوها
ب) ترکمانان آققویونلو
فصل سیزدهم: چگونگی به قدرت رسیدن آققویونلوها
فصل چهاردهم: آققویونلوها در اوج قدرت
فصل پانزدهم: حکومت آققویونلو در سراشیبی سقوط
فصل شانزدهم: فرهنگ و تمدن ایران در عصر آققویونلوها
ضمایم
منابع و مآخذ
فهرست اعلام

 

این کتاب برای دانشجویان رشته تاریخ در مقطع کارشناسی به عنوان منبع درس «تاریخ تحولات سیاسی ایران از زوال ایلخانان تا آغاز حکومت صفویان» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :