دستور زبان فارسی

Persian Grammerکد کتاب : ۱۴۸۷
نویسنده (ها) : دکتر عباسعلی وفایی
Abbasali Vafaie , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی, شورای گسترش زبان فارسی, مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی
تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸
شابک : 978-964-530-634-0
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۰
آخرین نوبت چاپ : ۴
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۱۳۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

The present book, Persian Grammar, aims at teaching Persian Language by using simple examples, fluent descriptions of grammatical rules and also language topic. This book has been prepared in such a level to fulfill the needs of the average learners. In this book, unnecessary descriptions have been avoided and supplementary explanations of the subject have been left to teachers. At the end of any grammatical subject, some exercises have been given. These are of two kinds; we have answered some of them and the learners have to describe and solve the others. It is expected that some of the respected readers may criticize the brevity of the book in presenting grammatical subjects, but we need to declare that the basso of the book has been founded on briefness.

آغاز سخن
پیشگفتار
مقدمه
بخش اول: واحدهای زبان
واج، واژه، جمله، ارکان اصلی جمله، مطابقت نهاد با فعل
بخش دوم: گروه فعلی
فعل، فعل مضارع و اقسام آن، فعل آینده یا مستقبل، فعل معلوم و مجهول، وجه فعل و
اقسام آن، ساختمان فعل، عناصر فعل، فعل از حیث کاربرد
بخش سوم: گروه اسمی
اسم، نشانه‌های اسم، نقشهای اصلی اسم، نقشهای غیر اصلی یا فرعی، صفت،
وابسته‌های اسم، وابسته‌های پسین اسم، تشخیص ترکیب اضافی از ترکیب وصفی،
نقشهای صفت
بخش چهارم: ضمیر
اقسام ضمیر، نقش ضمایر
بخش پنجم: قید
ساختمان قید، اقسام قید از حیث ماهیت، قید از لحاظ مفهوم
بخش ششم: حرف
حرف
بخش هفتم: وندها
وندها
منابع

گسترش و تقویت آموزش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور، نیازمند حمایتهای متخصصان زبان و ادبیات فارسی در داخل و خارج کشور است. «شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی»، «مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی»، «سمت» و «انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی» در جلسه مشترکی تصمیم گرفتند با همکاری یکدیگر و همراهی استادان با تجربه و متخصص کتابهای درسی مناسبی را زیر نظر شورایی از افراد صاحب‌نظر و باتجربه، تهیه و چاپ کنند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :