حقوق رقابت در عرصه مالکیت‌های فکری (جلد دوم): سوء استفاده از موقعیت مسلط ، تمرکزات و ضمانت اجراهای رقابتی

Competition Law in the Realm of Intellectual Ownerships , (Vol. II) : Misuse of Dominant Position , Concentrations and Competition Remediesگروه‌ها : حقوق
کد کتاب : ۲۳۲۲
نویسنده (ها) : دکتر ابراهیم رهبری ، دکتر وحید حسنی سنگانی
Ebrahim Rahbari , PhD , Vahid Hasani Sangani , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۹ آبان ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۸
شابک : 978-600-02-1997-0
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۸
آخرین نوبت چاپ : ۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۴۸۸
مرحله تولید : جدید
برگزیده : برگزیده نخستین دوره کتاب برتر دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، 1399
قیمت : ۵۴۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

در کتاب حاضر سه مقولۀ مهم حقوق رقابت در عرصۀ مالکیت‌های فکری بررسی می‌شود: نخست، سوءاستفاده از موقعیت مسلّط، که بنگاه‌های صاحب قدرت بازاری و برخوردار از دارایی‌های فکری اثرگذار انجام می‌دهند، و گاه این سوءاستفاده در بازارهای مرتبط با آفرینش‌های فکری اخلال ایجاد می‌کند؛ دوم، قواعد ناظر به تمرکزات، که عمدتاً در قالب ادغام و تملکِ شرکت‌های تجاری تبلور یافته و در شرایطی، به واسطۀ کاهش چشمگیر رقابت، منشأ انحصارگرایی میشود و مسیر ارتقای نوآوری و توسعۀ فناورانه را با موانعی مواجه می‌کند و سوم ماهیت و وظایف مراجع رقابتی که با کاربست ضمانت اجراهای رقابتی به مقابله با رویه‌های مخرب رقابت در گسترۀ دارایی‌های فکری می‌پردازند تا بدین تمهید، بهبود مستمر کارایی پویای اقتصادی و تأمین حقوق مصرف‌کنندگان تضمین شود. در کتاب پیش رو تلاش می‌شود تا در نگرشی تحلیلی و نقادانه، رهیافت‌های نظام‌های پیشرو در عرصۀ حقوق رقابت و مالکیت فکری واکاوی و نتایج با رویکردهای حقوق ایران تطبیق داده شود تا از یک سو، اهداف آموزشی محقق و از سوی دیگر، راهکارها و پیشنهادهایی برای حقوقدانان و متولیان حوزه‌های حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری ارائه گردد.

مقدّمه

فصل اوّل: سوءاستفاده از موقعیت مسلّط در گسترۀ مالکیت‌های فکری
مبحث اوّل: موازین شناختی سوءاستفاده از موقعیت مسلّط
مبحث دوّم: مصادیق سوءاستفاده از موقعیت مسلّط در حوزۀ مالکیت‌های فکری

فصل دوّم: تمرکزات در حیطۀ مالکیت‌های فکری
مبحث اوّل: شناخت تمرکزات و مصادیق آن
مبحث دوّم: رویکرد کلّی موازین رقابتی تمرکزات نسبت به مالکیت‌های فکری
مبحث سوّم: شاخص‌ها و عناصر ملحوظ در ارزیابی رقابتی تمرکزات
مبحث چهارم: موارد کارایی‌ تمرکزات و عوامل خنثی‌کنندۀ تبعات مخلّ رقابت
مبحث پنجم: تحلیل و نقد ابعاد ارزیابی رقابتی تمرکزات
مبحث ششم: موازین حقوق ایران نسبت به تمرکزات متضمّن مالکیت‌های فکری

فصل سوّم: ضمانت اجراهای رقابتی
مبحث اوّل: مراجع رقابتی
مبحث دوّم: اهداف و اصول ناظر به ضمانت اجراهای رقابتی
مبحث سوّم: انواع ضمانت اجراهای رقابتی
مبحث چهارم: مراجع رقابتی و ضمانت اجراهای رقابتی در حقوق ایران

جمع‌بندی
منابع
علائم اختصاری

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «حقوق رقابت و مالکیت فکری» به ارزش 4 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :