حقوق رقابت در عرصه مالکیت‌های فکری (جلد اول): مفاهیم، قواعد بنیادین و توافقات ضد رقابتی

Competition Law in the Realm of Intellectual Ownerships , (Vol. I) : Notions , Basic Rules and Anticompetitive Agreementsگروه‌ها : حقوق
کد کتاب : ۲۳۲۱
نویسنده (ها) : دکتر ابراهیم رهبری ، دکتر وحید حسنی سنگانی
Ebrahim Rahbari , PhD , Vahid Hasani Sangani , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۸
شابک : 978-600-02-1992-5
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۸
آخرین نوبت چاپ : ۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۵۶
مرحله تولید : جدید
برگزیده : برگزیده نخستین دوره کتاب برتر دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، 1399
قیمت : ۴۰۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

حقوق رقابت به عنوان یک ابزار کنترلی حقوقی، نقش بی‌بدیلی در نظام‌بخشی به بازارهای مالکیت فکری ایفا می‌کند؛ به نحوی که تدارک بستر مناسب برای ارتقای سطح نوآوری و توسعه فناورانه، در غیاب موازین نظارتی حقوق ضد انحصار متصور نیست. در کتاب حاضر ابتدا مفاهیم اولیه و مهم حقوق رقابت و حقوق آفرینش‌های فکری، که در حقیقت مدخلی برای ورود به مباحث آتی است، بیان می‌شود. سپس قواعد بنیادین ناظر به رابطه حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری تحلیل می‌شود و ضمن تعمق در اهداف مشترک دو نظام که بسترساز تعامل میان آنهاست، نوع نگرش حقوق ضد انحصار به مصادیق دارایی‌های فکری و راهبردهای مطلوب رقابتی در گستره مالکیت‌های فکری به بحث گذاشته می‌شود. قسمت پایانی به کاوش در ابعاد توافقاتی اختصاص دارد که مرتبط با آفرینه‌های فکری بوده، به انحای مختلف موجب اخلال در رقابت در بازارهای محصول، نوآوری و فناوری می‌شود و حقوق رقابت به مدد ضوابط و قواعدی خاص، آنها را از رویه‌های مشروع رقابتی متمایز می‌سازد. در کتاب پیش رو تلاش می‌شود تا در نگرشی تحلیلی و نقادانه، رهیافت‌های نظام‌های پیشرو در عرصه حقوق رقابت و مالکیت فکری واکاوی و نتایج با رویکردهای حقوق ایران تطبیق داده شود تا از یک سو، اهداف آموزشی محقق و از سوی دیگر، راهکارها و پیشنهادهایی برای حقوقدانان و متولیان حوزه‌های حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری ارائه گردد.

مقدّمه
فصل اوّل: مباحث بنیادین حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری

مبحث اوّل: درآمدی بر حقوق مالکیت فکری
مبحث دوّم: شناخت رقابت
مبحث سوّم: انحصار
مبحث چهارم: شناسایی حقوق رقابت
مبحث پنجم: بازار
مبحث ششم: رویه‌های مخلّ رقابت
فصل دوّم: پیوندها و تأثیر متقابل حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری
مبحث اوّل: تقابل و تعامل حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری
مبحث دوّم: قواعد و اصول راهبردی ناظر به رابطۀ تعاملی دو نظام
مبحث سوّم: نحوۀ اجرای اصول راهبردی رقابتی نسبت به مصادیق مالکیت‌های فکری
مبحث چهارم: سازوکارها و نظریه‌های تعاملی حقوق مالکیت فکری با حقوق رقابت
مبحث پنجم: راهبرد و سیاست رقابتی مطلوب ناظر به مالکیت‌های فکری
فصل سوّم: توافقات مخلّ رقابت
مبحث اوّل: قواعد اصولی ناظر به ارزیابی اعمال دو یا چندجانبۀ ضدّ رقابتی
مبحث دوّم: تحلیل رقابتی رویه‌های محدودکننده در توافقات مرتبط با مالکیت‌های فکری
جمع‌بندی
منابع

فارسی
انگلیسی
فرانسوی
اسناد، قوانین و مقررات خارجی
علائم اختصاری

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «حقوق رقابت و مالکیت فکری» به ارزش 4 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهى، سایر علاقه‌‌مندان نیز از آن بهره‌‏مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :