تجوید قرآن کریم

Tajwīd of the Holy Quranکد کتاب : ۶۳۶
نویسنده (ها) : محمدصادق قمحاوى
Muhammad Sadiq Qamhawi
مترجم (ها) : دکتر سید محمدباقر حجتى
Sayyed Mohammad Baqer Hojjati , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : دفتر نشر فرهنگ اسلامی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶
شابک : 978-964-459-671-1
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۱
آخرین نوبت چاپ : ۵
تعداد صفحات : ۲۵۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی
پیشگفتار
دیباچه کتاب
مقدمه
گذری بر مبادی تجوید
لحن و اشتباه در قرائت و انواع آن
مراتب و درجات قرائت قرآن ًکریم
استعاذه
حکم استعاذه
عبارت استعاذه
چهار حالت در ذکر استعاذه
استعاذه همراه با «بٍسمله» در آغاز سوره‌های قرآن کریم
احکام نون ساکنه و تنوین
نون ساکنه و تنوین
احکام نون ساکنه و تنوین
ادای نون و میم مشدّد با غنّه
احکام میم ساکنه
1. اخفاء با غنه «میم ساکنه »
2. ادغام با غنه «میم ساکنه»
3. اظهار میم ساکنه
حکم لام «ال» و لام «فعل» و لام «حرف»
1. لام «ال»
2. لام «فعل»
3. لام «حرف»
مخارج حروف هجاء
معنای لغوی و اصطلاحی مخارج حروف
آرای دانشمندان در شمارِ مخارج حروف هجاء
گزارشی کوتاه راجع به اختلاف آراء علما درباره شمار مخارج حروف هجاء
شمار مخارج حروف هجاء برحسب نظریه ابن‌الجزری
راه شناسایی مخارج حروف هجاء
گزارشی درباره مخارج هفده‌‌گانه حروف هجاء
صفات و خصوصیات حروف هجاء
معنای لغوی و اصطلاحی صفات
اختلاف علمای تجوید درباره شمارِ صفاتِ حروفِ هجاء
شمار صفات حروف هجاء از نظر ابن‌الجزری، یا نظریه گزیده و منتخب
تعریف صفات هفده‌گانه حروف هجاء
تقسیم صفات حروف به قوی، ضعیف و توسط
راه و روش استخراج و شناخت صفات حروف هجاء
اشعار ابن‌الجزری درباره صفات هفده‌گانه حروف هجاء
تفخیم و ترقیق
تعریف معنای لغوی و اصطلاحی «تفخیم»
تعریف معنای لغوی و اصطلاحی «ترقیق»
چه حروفی را باید با تفخیم یا با ترقیق قرائت کرد
ذیلی بر درس تفخیم و ترقیق
مِثْلَین و مُتقاربَین و مُتجانِسین و متباعِدَین
مقدمه
تقسیم این بخشهای چهارگانه به سه بخش کلی
مدّ و قصر
مقدمه
معنای لغوی و اصطلاحی مدّ و قصر
اقسام مدّ ـ اصلی و فرعی
اسباب و شرایط و احکام مد
اقسام مدّ لازم
چند نکته دیگر در مورد مدّ لازم
وقف و ابتداء
مقدمه
تعریف وقف و ابتداء
انواع وقف
منظور از وجوب و یا حرمت وقف و ابتداء چیست؟
مقطوع و موصول
مقدمه
فایده شناخت مقطوع و موصول
فایده شناخت موصول و مقطوع
نگارش هاء تأنیث (تاء تأنیث) در قرآن کریم
مقدمه
موارد کتابت تاءِ تأنیث با تاء کشیده
حذف و اثبات
واو مفرد و واو جمع
یاء و حکم آن از لحاظ حذف و یا اثبات
الف و حکم آن از نظر حذف و اثبات و وقف
همزه وصل و احکام آن
مقدمه
همزه وصل چیست؟
همزه وصل در اسماء
همزه وصل در فعل
همزه وصل پس از همزه استفهام
مفرداتی از حفص
تسهیل همزه دوم در «اَأعجمی»
اماله الف از راء در «مَجْریها»
فتح و ضم ضاد در «ضعف»
تلفظ به سین و صاد در «المسیطرون»
تذکر یک نکته مهم
ارکان قرائت صحیح
خاتمه
فهرست منابع و مآخذ
اعلام و اشخاص و گروهها
اعلام امکنه و جایها
اعلام کتب و نوشتارها
اعلام اصطلاحات و موضوعات

چاپ سوم با اصلاحات
این کتاب برای دانشجویان رشته‌های علوم قرآنی به عنوان درس «تجوید قرآن کریم» تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر پژوهشگران علاقه‌مند و نیز قاریان قرآن کریم از آن بهره‌مند شوند.
ارسال با ایمیل: