مطالب مرتبط با کلید واژه

معاونت نظارت علمی فنیمعرفی معاونت نظارت علمی فنی

سرپرست معاونت نظارت علمی فنی «سمت»: دکتر محمدرضا سعیدی  تلفن: ۴۴۲۶۳۳۰۹-۰۲۱   معرفی   وظایف و اختیارات   واحدهای تابعه - مدیریت طراحی و تدوین - مدیریت نظارت فنی - نشر الکترونیک