مطالب مرتبط با کلید واژه

اداره همکاری های علمی


اداره همکاری‌های علمی

اواسط سال ۷۶ در یکی از گردهمایی‌های معاونان پژوهشی دانشگاه‌ها و رؤسای مراکز پژوهشی طرح مشارکت با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی از سوی این سازمان مطرح گردید و مورد استقبال قرار گرفت. اجمال طرح مذکور این بود که دانشگاه‌ها و ...