مطالب مرتبط با کلید واژه

دکتر عبدالرسول فروتن


وجه ادبی ـ عرفانی معراج‌السعاده و اهمیت آن در اثرگذاری اندیشه‌های اخلاقی
برگزاری یک کرسی علمی ـ ترویجی در «سمت»؛

وجه ادبی ـ عرفانی معراج‌السعاده و اهمیت آن در اثرگذاری اندیشه‌های اخلاقی

«سازمان مطالعه و تدوین» یک کرسی نظریه‌پردازی با موضوع وجه ادبی-عرفانی معراج‌السعاده و اهمیت آن در اثرگذاری اندیشه‌های اخلاقی برگزار کرد.

ادامه مطلب