مطالب مرتبط با کلید واژه

حامیان سازمان سمت


حامیان «سمت»

حامیان «سمت»

برای نیک اندیشانی که در جستجوی پاسخ به نیازهای معنوی خویش‌ا‏ند و به دنبال آفرینش و خلق آینده درخشان برای شکوفایی جوانان مستعد هستند، بنیاد حامیان سازمان «سمت» بستر مناسبی برای آفرینش اعتماد و امکانات اثربخش به منظور توانمندسازی مولفان، ...