مطالب مرتبط با کلید واژه

ارتباط با مدیران


ارتباط با مدیران

نام و نام خانوادگی سمت تلفن مستقیم پست الکترونیکی  دکتر داود مهدوی‌زادگان رئیس سازمان 44246080 44246090 دورنگار: 44248777  mahdavizadegan@samt.ac.ir  دکتر ملیحه صابری نجف‌آبادی سرپرست معاونت پژوهشی 44246266 دورنگار: 44263306  saberi@samt.ac.ir  دکتر امین حکیم سرپرست معاونت اجرایی 44246253 دورنگار: 44246115  hakim@samt.ac.ir  دکتر سید حسن میرفخرایی  سرپرست معاونت نظارت علمی و فنی  44263309 mirfakhraei@samt.ac.ir --- رئیس پژوهشکده تحقیق و توسعه تلفکس: 44263315 --- --- مدیریت امور پژوهشی و ارزشیابی 44248779 --- دکتر محمود جوان مدیر ...