نظرسنجی در رابطه با کیفیت ارائه خدمات

نظرسنجی
 • جنسیت*
  زن
  مرد
  0
 • سن*
  1
 • تحصیلات*
  2
 • شغل*
  3
 • کد ملی*
  4
 • 5
 • خدمت مورد نظر*
  6
 • تعداد دفعات مراجعه*
  7
 • شفافیت فرایندی
  8
 • *خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  نحوه اطلاع‌رسانی درباره مراحل انجام کار
  نحوه اطلاع‌رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت
  انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت‌های شخصی
  9
 • پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری
  10
 • *خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه
  امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت
  به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادهای شما
  راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواست‌ها
  11
 • تسلط بر فرایند
  12
 • *خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  دقت کارمند در انجام کار به گونه‌ای که نیاز به دوباره کاری نباشد
  13
 • زمان فرایند
  14
 • *خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت
  تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم رسید خدمت
  میزان مراجعه به قسمت‌ها و بخش‌های مختلف برای دریافت خدمت
  15
 • نظام‌مند بودن فرایند
  16
 • *خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت
  دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه
  ارائه چند باره اطلاعات یا اطلاعات تکراری (نظیر: کپی شناسنامه، کارت ملی و…) به بخش‌های مختلف
  احساس نیاز به سفارش و توصیه‌های غیرقانونی برای دریافت خدمت
  17
 • کلیت فرآیند
  18
 • *خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  احساس رضایت از خدمت دریافت شده
  19
 • 20
 • توضیحات*
  21