کتابهای افغانستان

کتاب های گروه کتابهای افغانستان

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۵۱ مورد.

فایتو تیراپی

فایتو تیراپی

کد کتاب : ۱۸۹۸

نویسنده (ها) : پوهنوال محمدعثمان بابری

قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

فزیک حرارت

فزیک حرارت

کد کتاب : ۱۸۹۷

نویسنده (ها) : پوهندوی میرمحمد ظاهر حیدری

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

اساسات تکنالوجی سنتیز نفتی کیمیاوی

اساسات تکنالوجی سنتیز نفتی کیمیاوی

کد کتاب : ۱۸۹۶

نویسنده (ها) : پوهنمل اسرارالدین گلزاد

قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

ریاضیات عالی

ریاضیات عالی

کد کتاب : ۱۸۹۵

نویسنده (ها) : پوهنوال نورمحمد همتا

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

کیماتولوژی

کیماتولوژی

کد کتاب : ۱۸۷۱

نویسنده (ها) : دوکتور اسرارالدین گلزاد

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

تخنیکهای نوین و کاربرد آن در تلویزیون

تخنیکهای نوین و کاربرد آن در تلویزیون

کد کتاب : ۱۸۶۸

نویسنده (ها) : پوهندوی عبدالعظیم نوربخش

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

داینوسورها

داینوسورها

کد کتاب : ۱۸۶۷

نویسنده (ها) : خبیر سیفی

قیمت : ۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

محاسبه دستگاه تصفیه اتموسفیری - خلائی نفت

محاسبه دستگاه تصفیه اتموسفیری - خلائی نفت

کد کتاب : ۱۸۶۶

نویسنده (ها) : پوهنمل اسرارالدین گلزاد و پوهنوال دوکتور نورمحمد زمانی

قیمت : ۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

ترمودینامیک تخنیکى و انتقال حرارت

ترمودینامیک تخنیکى و انتقال حرارت

کد کتاب : ۸۸۱

نویسنده (ها) : پوهنوال شاه محمد بسمل

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

سوچنگ سرکت

سوچنگ سرکت

کد کتاب : ۸۸۰

نویسنده (ها) : پوهاند عبدالواحد (ضیاء)

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

معادلات تفاضلى

معادلات تفاضلى

کد کتاب : ۸۷۹

نویسنده (ها) : پوهندوى صابره"حلیم"

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

سیستمهاى خطى

سیستمهاى خطى

کد کتاب : ۸۷۸

نویسنده (ها) : پوهاند عبد الواحد (ضیاء)

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

جیولوجى عمومى (جلد اول)قواى خارجى زمین

جیولوجى عمومى (جلد اول)قواى خارجى زمین

کد کتاب : ۸۷۷

نویسنده (ها) : پوهاند دکتور فضل مولا رؤفى

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

جیولوجى عمومى (جلد دوم)قواى داخلى زمین

جیولوجى عمومى (جلد دوم)قواى داخلى زمین

کد کتاب : ۸۷۶

نویسنده (ها) : پوهاند دکتور فضل مولا رؤفى

قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

مبادى تیوریهاى عمومى احصائیه و تطبیق آنها در اقتصاد

مبادى تیوریهاى عمومى احصائیه و تطبیق آنها در اقتصاد

کد کتاب : ۸۷۵

نویسنده (ها) : دکتور مراد على"اصیل"

قیمت : ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۹

سنجش مصارف

سنجش مصارف

کد کتاب : ۸۷۴

نویسنده (ها) : دکتور نذیر احمد شهیدى

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

افغانستان دومین مرکز بوداییان جهان

افغانستان دومین مرکز بوداییان جهان

کد کتاب : ۸۷۳

نویسنده (ها) : پوهنمل دکتور داوود راوش

قیمت : ۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

کوپراتیف زراعتى

کوپراتیف زراعتى

کد کتاب : ۸۷۱

نویسنده (ها) : پوهندوى محمد طیب

قیمت : ۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵