آیین دادرسی کیفری: جلد دوم

Criminal Procedure (Volume 2)گروه‌ها : حقوق
کد کتاب : ۴۷۳
نویسنده (ها) : دکتر محمد آشوری
Mohammad Ashouri , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۰
شابک : 978-600-02-0705-2
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۹
آخرین نوبت چاپ : ۱۴
تعداد صفحات : ۴۵۲
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : کتاب برگزیده دانشگاهی، 1380
قیمت : ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی

پیشگفتار چاپ دوازدهم
پیشگفتار چاپ دهم
پیشگفتار چاپ اول

دفتر نخست: تحقیقات مقدماتی
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعاریف و ضرورت تحقیقات مقدماتی
مبحث دوم: اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی و جایگاه قاضی تحقیق... (دیدگاه مقایسه‌ای)
فصل دوم: ویژگیهای تحقیقات مقدماتی
مبحث اول: ویژگیهای کلاسیک
مبحث دوم: جایگاه قاضی تحقیق در حقوق فرانسه... (استقلال متقابل دادستان و قاضی تحقیق نسبت به یکدیگر)
مبحث سوم: نوسانات ناظر به اختیارات مقام تعقیب و تحقیق در حقوق ایران
فصل سوم: صلاحیت مراجع کیفری
مبحث اول: کلیات
مبحث دوم: صلاحیت برون‌مرزی در قانون مجازات اسلامی
مبحث سوم: صلاحیت برون‌مرزی در ارتباط با برخی کنوانسیونها و قوانین ناظر به هواپیمایی
مبحث چهارم: صلاحیت برون‌مرزی از دیدگاه حقوق فرانسه
مبحث پنجم: صلاحیتهای دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)
مبحث ششم: صلاحیت درون‌مرزی مراجع کیفری
مبحث هفتم: رد بازپرسان و قضات عهده‌دار امر تحقیق
فصل چهارم: اقدامات تحقیقی و ضوابط لازم‌الرعایه
مبحث اول: تحقیق از اصحاب دعوا
مبحث دوم: استماع اظهارات شهود
مبحث سوم: معاینات و تحقیقات محلی
مبحث چهارم: تفتیش منزل و ضبط آلات و ادوات جرم
مبحث پنجم: نیابت قضایی و نمایندگی
مبحث ششم: قرار تأمین خواسته
مبحث هفتم: جایگاه پرونده شخصیت در تحقیقات مقدماتی
مبحث هشتم: قرارهای اعدادی و نهایی
فصل پنجم: بازداشتهای غیر قانونی و قرارهای تأمینی ناظر به برخی حقوق و آزادیهای متهم
مبحث اول: بازداشتهای غیر قانونی و مصادیق آن
مبحث دوم: بازداشت موقت
مبحث سوم: سایر قرارهای تأمینی (جایگزینهای بازداشت موقت)

دفتر دوم: کلیات ناظر به ادله اثبات دعوای کیفری
فصل اول: کلیات و ارزش اثباتی ادله (حقوق مقایسه‌ای)
مبحث اول: تعاریف، جایگاه و اهمیت دلیل در امور کیفری
مبحث دوم: فرض برائت و تأثیر آن بر ادله کیفری
فصل دوم: اهمّ مسائل مربوط به ادله اثبات کیفری
مبحث اول: تکلیف به تحصیل و ارائه دلیل
مبحث دوم: فروض قانونی
فصل سوم: ادله معتبر در امور کیفری
مبحث اول: تحدیدات تقنینی
مبحث دوم: ضرورت تحصیل دلیل به طرق قانونی
فصل چهارم: ارزیابی دلایل
مبحث اول: نظام ادله قانونی
مبحث دوم: سیستم اقناع وجدانی قاضی
مبحث سوم: مبانی قانونی ارزیابی آزاد دلایل
مبحث چهارم: تحدیدات و استثنائات
مبحث پنجم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران (قبل و بعد از انقلاب)

منابع و مآخذ
نمایه

چاپ پنجم: ویراست 2،
چاپ دهم: ویراست 3،
چاپ دوازدهم: ویراست 4 با تجدیدنظر و اضافات،
چاپ سیزدهم: ویراست 5، با تجدیدنظر و اضافات

این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «آیین دادرسی کیفری 2 (تحقیقات مقدماتی)» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :