دستور زبان فارسى (۱)

Persian Grammar (1)کد کتاب : ۴۳۸
نویسنده (ها) : دکتر تقى وحیدیان کامیار با همکارى غلامرضا عمرانى
Taghi Vahidian Kamyar, PhD , Gholam Reza Emrani
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۸
شابک : 978-964-459-455-7
سال اولین نوبت : ۱۳۷۹
آخرین نوبت چاپ : ۱۹
تعداد صفحات : ۱۳۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

این کتاب برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «دستور زبان فارسی (1)» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

مقدمه
جمله مستقل چیست؟
گروه فعلی
ساختمان فعل
گروه اسمی
ضمیر
گروه قیدی
نقش‌نما
جمله مرکب
صامت میانجی
تکیه در کلمه و جمله
ساختمان واژه
حذف
منابع و مآخذ


چاپ هشتم با اصلاحات و تجدید نظر

کتاب «دستور زبان فارسی (1)» به توصیف دستور «نثر فارسی نوشتاری معیار کتابهای درسی امروزه» می‌پردازد. روش این کتاب علمی و توصیفی است و چیزی را که در زبان واقعیت ندارد، تجویز نمی‌کند. کتاب بر بنیاد «نظریه ساختاری» در دستور زبان نوشته شده اما هر جا که در مبحث خاصی، نظریه‌ای دیگر بهتر از عهده تبیین برآمده از آن استفاده شده است. در آن از نظریه‌های دستور سنّتی و تعاریف و نام‌گذاریهای آن نیز بهره گرفته شده است. تبیین مسائل دستوری کمتر بر اساس تعاریف معنایی و بیشتر بر بنیاد ساختار صورت گرفته است و به جای تعاریف معنایی، از نشانه‌های ظاهری واضح نام برده شده است. این کتاب واحدهای زبان فارسی را از واج تا جمله به طور مستقل بررسی می‌کند و به لحاظ داشتن صبغه آموزشی، در پایان هر درس و مبحث آن، خودآزمایی و تمرین در نظر گرفته شده است.

نظر شما :