دليل أمراض الجهاز الهضمي

Guide to:Gastroenterology

المؤلف (ون) : دافيد، بى، زاکر، ام، دىجیروم، دى، واى، ام، دىبلیر، اس، لویس، ام، دى
المترجم(ون) : پوهنمل دکتور نادر احمد(اکسیر)
الناشر : مؤسسة سمت
بالتعاون مع : وزارة التعليم العالي الأفغانية
رمز الكتاب : ٨٤٥
الطبعة الأولى : ٢٠٠٤
الطبعة الـ ٢: ٢٠١٦
اللغات المتوفرة : الفارسية الأفغانية
٤١٢ صفحة
رقم ISBN : 978-964-459-889-0
السعر


رقم ISBN : 978-964-459-889-0
Also Available as E-book

مقدمه مولفین
همکاران
سخنی از مترجم
1- وارسی مریضان با اعراض معدی معائی / هنری دی جانوویتز،ام.دی.
2- تشوشات مری / باری جافن،ام.دی.
3- خونریزیهای حاد معدی معائی / لارنس بی.کوهن، ام.دی.
4- سوء هاضمه و آفات قرحه پپتیک / مارک ال.چپمن، ام.دی.
5- التهاب پانقراص / سول جی. آگوس،ام.دی
6- وارسی مریض مصاب آفت کبدی / باربارا کاپلمن، ام.دی
7- سنگهای صفراوی و امراض طرق صفراوی / پیتر اچ، روبین،ام.دی.
8- آفت حاد کبد و التهاب کبد / سول جی، آگوس، ام.دی.
9- آفت مزمن کبد و سیروز / باربارا کاپلمن? ام. دی
10- اسهال / یاکوب.اس.و الفیش، ام.دی.
11- سندروم سوء جذب / چارلس دی.جرسن،ام.دی.
12- اسهال انتانی (بشمول ایدس) / لارنس بی، کوهن،ام.دی.؛پیتر اچ، روبین، ام.دی.
13- امراض التهابی امعا / یاکوب اس، و الفیش، ام.دی.
14- تشوشات وعائی امعإ / بلیراس. لویس. ام.دی.
15- آفات رتجی کولون / بلیراس. لویس، ام.دی.
16- تشوشات وظیفوی حرکات معائی / روبرت شلاین، ام.دی.؛بلیراس. لولیس.ام.دی.
17- تشوشات انور کتل معمول / بلیراس، لویس، ام.دی.
18- کانسر طرق معدی معائی / بلیراس لویس، ام.دی.
19- ارزیابی حالت تغذی و ضرورت مواد مغذی در مریضان شفاخانه / ساموئل کلاین، ام.دی
20- تغذی فمی و غیرفمی نزد مریضان داخل بستر / ساموئل کلاین. ام.دی.
21- اندوسکوپی تشخیصیه و معالجوی / جیروم دی، وی، ام.دی.

المؤلف (ون) : دافيد، بى، زاکر، ام، دىجیروم، دى، واى، ام، دىبلیر، اس، لویس، ام، دى
المترجم(ون) : پوهنمل دکتور نادر احمد(اکسیر)