کتاب‌ها

نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۲٬۱۸۶ مورد.

الجغرافیا السیاسیه فی القرن الواحد و العشرین
الجغرافیا السیاسیه فی القرن الواحد و العشرین

نویسنده (ها) : الدکتور عزت الله عزتی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

فایتو تیراپی
فایتو تیراپی

نویسنده (ها) : پوهنوال محمدعثمان بابری

قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

فزیک حرارت
فزیک حرارت

نویسنده (ها) : پوهندوی میرمحمد ظاهر حیدری

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

ریاضیات عالی
ریاضیات عالی

نویسنده (ها) : پوهنوال نورمحمد همتا

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

اساسات تکنالوجی سنتیز نفتی کیمیاوی
اساسات تکنالوجی سنتیز نفتی کیمیاوی

نویسنده (ها) : پوهنمل اسرارالدین گلزاد

قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

کیماتولوژی
کیماتولوژی

نویسنده (ها) : دوکتور اسرارالدین گلزاد

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

داینوسورها
داینوسورها

نویسنده (ها) : خبیر سیفی

قیمت : ۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

تخنیکهای نوین و کاربرد آن در تلویزیون
تخنیکهای نوین و کاربرد آن در تلویزیون

نویسنده (ها) : پوهندوی عبدالعظیم نوربخش

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

نقش قرآن در ایجاد انگیزه فراورده های علمی بشر
نقش قرآن در ایجاد انگیزه فراورده های علمی بشر

نویسنده (ها) : محمد اعظم طارق

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

محاسبه دستگاه تصفیه اتموسفیری - خلائی نفت
محاسبه دستگاه تصفیه اتموسفیری - خلائی نفت

نویسنده (ها) : پوهنمل اسرارالدین گلزاد و پوهنوال دوکتور نورمحمد زمانی

قیمت : ۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

مبانی اقتصاد اسلامی
مبانی اقتصاد اسلامی

نویسنده (ها) : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

آشنایی با علوم اسلامی
آشنایی با علوم اسلامی

نویسنده (ها) : رضا برنجکار

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

باستانشناسی و هنر ایران در هزاره اول قبل از میلاد
باستانشناسی و هنر ایران در هزاره اول قبل از میلاد

نویسنده (ها) : دکتر حسن طلایی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

مکاتب زبان شناسی نو ین در غرب ( بخشی از کتاب زبان شناسی در غرب)
مکاتب زبان شناسی نو ین در غرب ( بخشی از کتاب زبان شناسی در غرب)

نویسنده (ها) : پیتر آ. ام. سورن

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

تحلیل و ارزیابی مسائل عمده اقتصاد اسلامی
تحلیل و ارزیابی مسائل عمده اقتصاد اسلامی

نویسنده (ها) : سر محقق عبدالباری راشد

قیمت : ۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

ترمودینامیک تخنیکى و انتقال حرارت
ترمودینامیک تخنیکى و انتقال حرارت

نویسنده (ها) : پوهنوال شاه محمد بسمل

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

الدرر فی شرح الایجاز
الدرر فی شرح الایجاز

نویسنده (ها) : دکتر علی هاشم الاسدی

قیمت : ۲۶٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۷

معادلات تفاضلى
معادلات تفاضلى

نویسنده (ها) : پوهندوى صابره"حلیم"

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵