کتاب‌ها

نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲٬۱۸۶ مورد.

احکام میراث: از نگاه فقه و قانون
احکام میراث: از نگاه فقه و قانون

نویسنده (ها) : پوهاند عبدالعزیز

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

عناصر فلزى: جلد اول
عناصر فلزى: جلد اول

نویسنده (ها) : پوهاند غلام محمد (امین) پوهنمل امان الله"فقیرى" دپلوم انجینر محمد اسمعیل

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

حقوق ادارى: جلد اول
حقوق ادارى: جلد اول

نویسنده (ها) : پوهنیار گلرحمن

قیمت : ۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

حقوق بین الملل عمومى
حقوق بین الملل عمومى

نویسنده (ها) : پوهاند دکتور ودیر صافى

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

حقوق ادارى افغانستان 
(بعد از استقلال تا انقلاب ۷ ثور ۱۳۵۷)
حقوق ادارى افغانستان (بعد از استقلال تا انقلاب ۷ ثور ۱۳۵۷)

نویسنده (ها) : پوهنیار گلرحمن

قیمت : ۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

تیورى احتمالات
تیورى احتمالات

نویسنده (ها) : پوهندوى غلام سنائى

قیمت : ۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

پیله ورى
پیله ورى

نویسنده (ها) : پوهندوى عبدالظاهرحبیبى

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

متنهاى برگزیده منثور کلاسیک درى
نثر فنى و متکلف
متنهاى برگزیده منثور کلاسیک درى نثر فنى و متکلف

نویسنده (ها) : پوهندوى نجیب الله "سایس"

قیمت : ۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

بررسى وضع تیاتر در افغانستان
بررسى وضع تیاتر در افغانستان

نویسنده (ها) : پوهنیار محمدعظیم حسین زاده

قیمت : ۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

هنر گرافیک
هنر گرافیک

نویسنده (ها) : پوهنمل سید فاروق "فریاد"

قیمت : ۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

نظام میراث
نظام میراث

نویسنده (ها) : پوهاند غلام محى الدین "دریز"

قیمت : ۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

پهلوانى سپورتى
پهلوانى سپورتى

نویسنده (ها) : پوهاند دکتور غلام قادر"غفورى"

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

پرسپکتیف (دورنما)
پرسپکتیف (دورنما)

نویسنده (ها) : پوهیالى محمد اشرف انحؤرگر پوهندوى عبدالرحیم کروخى

قیمت : ۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

امراض داخله
(اندوکرینولوژى و روماتولوژى)
امراض داخله (اندوکرینولوژى و روماتولوژى)

نویسنده (ها) : پوهندوى دکتورعبدالواسع (سلطانی) و پوهنمل دکتور احمد وحید (وائب)

قیمت : ۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

نقش اعلان در وسایل ارتباط همگانى
نقش اعلان در وسایل ارتباط همگانى

نویسنده (ها) : پوهیالى جاویده احمدى

قیمت : ۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

وزن شعر درى
وزن شعر درى

نویسنده (ها) : دکتور محمد افضل بنووال

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

مجموعه مقاله های سمینار جامعه شناسی و توسعه (۲)
مجموعه مقاله های سمینار جامعه شناسی و توسعه (۲)

نویسنده (ها) : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

قیمت : ۴٬۷۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۳

مختصرى از ادبیات عرفانى
مختصرى از ادبیات عرفانى

نویسنده (ها) : دکتور محمد افضل بنووال

قیمت : ۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵