اصول و مبانی اقتصاد اسلامی

Principles and Foundations of Islamic Economicsگروه‌ها : اقتصاد اسلامی
کد کتاب : ۲۳۳۶
نویسنده (ها) : حسن آقانظری
Hassan Agha Nazari
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۹
شابک : 978-600-298-304-6
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۹
آخرین نوبت چاپ : ۱
تعداد صفحات : ۲۲۴
مرحله تولید : جدید
قیمت : ۲۷۰٬۰۰۰ ریال

در زمینۀ اقتصاد اسلامی تاکنون تحقیقات بسیاری به انجام رسیده است؛ با وجود این، در بخش عمدۀ آنها بُعد فقهی - حقوقی (فقه الاقتصاد) و در سطحی محدودتر ویژگی مکتبی و نظام‌مند بودن این حوزه مدنظر قرار گرفته است. به دیگر سخن، دربارۀ مبانی علمی اقتصاد اسلامی کمتر پژوهش شده است و در نتیجه، نظریات علمی این شاخه از اقتصاد، در مقایسه با مباحث حقوقی آن، پیشینۀ کمتری دارد.
بر همین اساس، در کتابِ حاضر، چیستی اقتصاد اسلامی به‌صورت جامع در دو بُعد حقوقی و علمی محوریت یافته و مبانی مکتبی بودن، نظام‌مند بودن و علمی بودن آن در سه بخش بررسی شده است.

ارسال با ایمیل: