طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسی

Liberal Democracy : A Critique of Its Theoryگروه‌ها : علوم سیاسی
کد کتاب : ۴۸۷
نویسنده (ها) : پروفسور اندرو لوین
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۸
شابک : 978-600-02-0431-0
سال اولین نوبت : ۱۳۸۰
آخرین نوبت چاپ : ۴
تعداد صفحات : ۲۹۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

این کتاب برای دانشجویان رشته علوم سیاسی و فلسفه در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع کمک‌درسی قابل استفاده است.

یادداشت قدردانی مؤلّف
یادداشت مترجم
مقدمه مترجم
مقدمه
بخش اول: نظریه محوری و مبانی آن
فصل یکم: چهارچوب کلّی نظریه لیبرال دموکراسی
فصل دوم: آزادی
فصل سوم: منافع (تعلّقات)
فصل چهارم: اختیار معقول
بخش دوم: پیوند لیبرالیسم و دموکراسی
فصل پنجم: طرح لیبرال دموکراسی
فصل ششم: خصوصی و عمومی
فصل هفتم: حقوق
فصل هشتم: نمایندگی
بخش سوم: لیبرال دموکراسی به منزله سیاست
فصل نهم: آزادی و استثمار
فصل دهم: فراتر از لیبرال دموکراسی
نتیجه‌گیری
یادداشتها
واژه‌نامه انگلیسی ـ فارسی
واژه‌نامه فارسی ـ انگلیسی
فهرست منابع
فهرست موضوعی
فهرست اسامی

نظریه لیبرال دموکراسی کتابی است مبنایی در تشریح و تحلیل انتقادی دو شاهبال نظریه لیبرال دموکراسی (لیبرالیسم و دموکراسی) و ارزیابی تحلیلی پیوند و امتزاج آنها، پروفسور آندرو لوین در بخش نخست کتاب، تحلیلی از هسته محوری نظریه لیبرال دموکراسی و پیش‌فرضهای مبنایی آن: آزادی، تعلقات (منافع) و اختیار معقول ارائه می‌کند. در بخش دوم، پیوند لیبرالیسم و دموکراسی و سازگاری درونی نظریه حاصل شده لیبرال دموکراسی ارزیابی می‌شود. برای این منظور، لوین معضلات ماندگار فلسفه سیاسی ـ یعنی تصمیم‌گیری مردمی و نهادهای نماینده و تمییز حیطه خصوص از عمومی ـ را تحلیل می‌کند. سپس حقوق بشر را که ربط و نسبت نزدیکی با امور و مسائل معاصر ما دارد مبسوطاً به بحث می‌گذارد. در بخش نهایی، لوین از محاسن یا معایب نظری لیبرال دموکراسی صرف نظر کرده، تأثیر بالفعل نظریه را در جهان واقعی سیاست مورد کاوش قرار می‌دهد. برای این مقصود، وی ربط تاریخی میان لیبرال دموکراسی و سرمایه‌داری را تحلیل می‌کند و سپس تلاش می‌کند تا آراء مکفرسون را که در نقد و تعدیل نظریه لیبرال دموکراسی طرح شده، نقادانه تحلیل کند.

نظر شما :