ارتباط با رابط حقوق شهروندی / «سامانه رسیدگی به انتقادها و پیشنهادها»

فرم ارتباط با رابط حقوق شهروندی در سازمان «سمت»
 • 0
 • مشخصات پیام
  1
 • نوع پیام*
  پیشنهاد
  انتقاد
  شکایت
  2
 • نام و نام خانوادگی*
  3
 • کد ملی*
  4
 • آدرس پست الکترونیکی*
  5
 • تلفن تماس*
  6
 • پیام به رابط حقوق شهروندی
  7
 • خلاصه یا عنوان پیام*
  8
 • واحد یا فرد مورد شکایت*
  9
 • متن پیام*
  10
 • آیا برای این موضوع به مرجع دیگری شکایت کرده اید؟*
  بله
  خیر
  11
 • نام مرجع*
  12