تاریخ ایران از ورود مسلمانان تا برآمدن طاهریان

History of Iran Sinve Islam to the Raise of Tahiridsگروه‌ها : تاریخ
کد کتاب : ۵۸۲
نویسنده (ها) : دکتر حسین مفتخرى ، حسین زمانى
Hosein Moftakhari , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۰
شابک : 978-600-02-0166-1
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۱
آخرین نوبت چاپ : ۱۲
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۱۵۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

باب اول: تاریخ سیاسی، اجتماعی ایران (از ظهور اسلام تا ظهور طاهریان)
مقدمه
مدخل: ایران در شامگاه عهد ساسانی
فصل اول: بحران سیاسی
فصل دوم: بحران دینی
فصل سوم: جغرافیای مذهبی
بخش یکم: ایران در دوره خلفای راشدین (11ـ40 هـ .)
فصل اول: اوضاع سیاسی
فصل دوم: اوضاع اجتماعی
فصل سوم: اوضاع دینی
بخش دوم: ایران در عصر امویان (41ـ132 هـ .)
فصل اول: سیاستهای اجرایی بنی امیه در ایران
فصل دوم: مهاجرت قبایل عرب به ایران و پیامدهای آن
فصل سوم: ایرانیان و جنبشهای ضد اموی
فصل چهارم: دعوت عباسیان در ایران
فصل پنجم: ابومسلم خراسانی
بخش سوم: ایران در اوایل عهد عباسیان (132ـ205 هـ .)
فصل اول: ایرانیان و عباسیان
فصل دوم: به سوی استقلال
فصل سوم: اسلامی شدن ایران
فصل چهارم: ظهور فرهنگ و تمدن اسلامی
باب دوم: ایران در عهد طاهریان (205ـ295 هـ .)
فصل اول: موقعیت سیاسی و اجتماعی خراسان
فصل دوم:جنگ خلافت و روی کار آمدن طاهریان
کتابنامه

این کتاب برای دانشجویان رشته تاریخ در مقطع کارشناسی به عنوان قسمتی از منبع اصلی درس «تاریخ ایران از ورود مسلمانان تا پایان علویان» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :