تیم‌سازی در قرن بیست و یکم

Team-Building in the 21st Centuryگروه‌ها : مدیریت
کد کتاب : ۱۰۹۰
نویسنده (ها) : دکتر علی رضائیان
Ali Rezaian , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۰
شابک : 978-964-530-157-4
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۶
آخرین نوبت چاپ : ۹
تعداد صفحات : ۱۳۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۴۵۰٬۰۰۰ ریال

پیشگفتار
فصل اول: تیم و کار تیمی
فصل دوم: اثربخشی تیم کاری
فصل سوم: اعتماد و انسجام
فصل چهارم: رهیافتهای متفاوت نسبت به تیمهای کاری
فصل پنجم: تیمهای مجازی
فصل ششم: عوامل حیاتی موفقیت تیمهای مجازی
فصل هفتم: تیم‌سازی
منابع و مآخذ

این کتاب برای دانشجویان رشته مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل: