نسخه چاپی
زبان و ادبيات روسي


سمت

درآمدی بر تاریخ و فرهنگ روسیه : از دوران باستان تا نیمه دوم قرن نوزدهم

Введение в историю и культуру России : с древнейших времен до второй половины XIX века

كد كتاب : 2081

دوم ، 1397

ناهیده کلاشی ، دکتر محمد رضا محمدی

978-600-02-0453-2

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نقد ادبی در روسیه

Literary Criticism in Russia

كد كتاب : 2058

اول ، 1396

دکتر زهرا محمدی

978-600-02-0412-9

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نشانه‌ های نگارشی و درست نویسی در زبان روسی

Справочник по правописанию, произношению, литературному редактированию

كد كتاب : 1847

اول ، 1393

د. ا. رزنتال ، ی. و. جانجاکووا ، ن. پ. کابانووا

978-600-02-0092-3

قيمت : 65000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آواشناسی زبان روسی

фонетика русского языка

كد كتاب : 1833

دوم ، 1397

دکتر علیرضا ولی پور

978-600-02-0068-8

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مکتبهای ادبی در تاریخ ادبیات روسیه

Литературные направления в истории русской литературы

كد كتاب : 1748

دوم ، 1396

دکتر آبتین گلکار

978-964-530-962-4

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسی ترجمه‌ های متون اسلامی به زبان روسی

Изучение переводов исламских текстов в русском языке

كد كتاب : 1744

اول ، 1392

دکتر علیرضا ولی پور ، ویراستار علمی و مشاور : دکتر احمد احمدی

978-964-530-957-0

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

واژه‌ شناسی زبان روسی

ЛЕКСИКОЛОГИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

كد كتاب : 1610

سوم ، 1395

دکتر علی مداینی اول

978-964-530-786-6

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حالت در زبان روسی: قواعد و کاربرد

Русский падеж : правила и употребление

كد كتاب : 1471

اول ، 1390

دکتر سيدحسن زهرايی ، دکتر مارينا يوريونا سيدوروا

978-964-530-610-4

قيمت : 85000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اعداد روسي : با توضيحات ، جدولها ، تمرينها

РУССKИE ЧИСЛИТEЛЬНЬІЕ: В ТАƂЛИЦАХ, KОMMЕНТАРИЯХ И УПРАЖНЕНИЯХ

كد كتاب : 1294

دوم ، 1389

ا. س. كاتويتسكايا

978-964-530-375-2

قيمت : 36500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نمود فعل : قواعد و كاربرد

ВИД ГЛАЛОЛА : правилa и употреблениe

كد كتاب : 1275

سوم ، 1396

دكتر سيدحسن زهرايي ، دكتر مارينا يوريونا سيدوروا

978-964-530-354-7

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصطلاحات و تعبيرات زبان روسي

PУССКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ В ИРАНСКОЙ АУДИТОРИИ

كد كتاب : 1271

چهارم ، 1396

دكتر جميله بابازاده

978-964-530-350-9

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

دستور آموزشی زبان روسي

YЧEБHAЯ ГPAMMATИKA PYCCKOГO ЯЗЬIKA

كد كتاب : 669

نهم ، 1397

دكتر سيدحسن زهرايي

978-964-459-707-7

قيمت : 280000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

كاربرد عملي افعال حركتي در زبان روسي

YПOTPEБЛEHИE ГЛAГOЛOB ДBИЖEHИЯ B PYCCKOM ЯЗЬIKE

كد كتاب : 585

چهارم ، 1397

دكتر مرضيه يحيي پور ، دكتر جان الله كريمي مطهر

978-964-459-619-3

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->