نسخه چاپی
مترجمي زبان انگليسي


سمت

ترجمه پیشرفته (1)

Advanced Translation (1)

كد كتاب : 2141

اول ، 1396

زهره قرائی، شهرزاد پرورش، دکتر سعید کتابی

978-600-02-0537-9

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصول و مبانی نظری ترجمه

Theoretical Principles of Translation

كد كتاب : 1842

اول ، 1393

دکتر طیبه موسوی میانگاه

978-600-02-0085-5

قيمت : 65000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مرجعی پيشرفته برای ترجمه

Translation An Advanced Resource Book

كد كتاب : 1312

دوم ، 1393

بزيل هتيم ، جرمي ماندی

978-964-530-404-9

قيمت : 165000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ترجمه متون ساده

Translation of Simple Texts

كد كتاب : 1297

دهم ، 1397

صمد ميرزا سوزني

978-964-530-378-3

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ترجمه مكاتبات و اسناد (2)

Translation of Legal Correspondence and Deeds (II)

كد كتاب : 1166

پنجم ، 1394

دكتر مسعود راعي شريف

978-964-530-245-8

قيمت : 65000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ترجمه مكاتبات و اسناد (2)

Translation of Legal Correspondence and Deeds (II)

كد كتاب : 1141

نهم ، 1397

رحيم اصلان‌ زاده

978-964-530-618-0

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ترجمه مكاتبات و اسناد (1)

Translation of Legal Correspondence and Deeds (1)

كد كتاب : 1104

هفتم ، 1395

دكتر مسعود راعي شريف

978-964-530-175-8

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ساخت زبان فارسي

The Structure of Persian Language

كد كتاب : 1085

یازدهم ، 1396

دكتر آزيتا افراشي

978-964-530-391-2

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

واژه‌ شناسي انگليسي همراه با فرايندهاي واژه‌ سازي در انگليسي و فارسي

English Morphology Plus Word-Formation Processes in English & Persian

كد كتاب : 952

دهم ، 1397

دكتر غلامرضا تجويدي

978-964-459-997-2

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصول و مباني نظري ترجمه

Theoretical Foundations and Principle of Translation

كد كتاب : 899

هشتم ، 1396

دكتر سيدعلي ميرعمادي

978-964-459-947-7

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ترجمه متون ادبي

A Textbook of Literary Translation

كد كتاب : 697

سیزدهم ، 1396

دكتر علي خزاعي فر

978-964-530-136-9

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسي آثار ترجمه شده اسلامي ( 2 )

A Study of Islamic Texts English Translation (2)

كد كتاب : 522

دوازدهم ، 1395

دكتر سالار منافي اناري

978-964-8415-79-7

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسي ترجمه انگليسي متون اسلامي (1)

An Approach to English Translation of Islamic Texts (I)

كد كتاب : 382

شانزدهم ، 1395

دكتر سالار منافي اناري

978-964-459-384-0

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ترجمه مكاتبات و اسناد (1)

Translation of Legal Correspondence and Deeds (1)

كد كتاب : 297

هفدهم ، 1397

رحيم اصلان‌ زاده ( گردآوري )

978-964-530-138-3

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصول و روش ترجمه

Principles and Methodology of Translation

كد كتاب : 235

هجدهم ، 1397

حسين ملانظر

978-964-459-235-5

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصطلاحات و تعبيرات در ترجمه

Idioms and Metaphorical Expressions in Translation

كد كتاب : 228

هجدهم ، 1397

غفار تجلي

978-964-459-912-5

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسي آثار ترجمه شده اسلامي (2)

A Study of Islamic Texts in English Translation (II)

كد كتاب : 39

بیست و یکم ، 1395

دكتر حسين الهي قمشه‌ اي

978-964-530-572-5

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تئوريهای ترجمه

Theories of Translation and Interpretation

كد كتاب : 30

نهم ، 1382

دكتر سيد علی ميرعمادی

964-459-030-9

قيمت : 11000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسی آثار ترجمه شده اسلامی (1)

A Study of Islamic Texts in English Translation (1)

كد كتاب : 25

هجدهم ، 1393

دكتر سالار منافی اناری

978-964-459-025-2

قيمت : 105000 ريال

اطلاعات بیشتر --->