نسخه چاپی
تاريخ


سمت

نظریه اجتماعی و تاریخ اجتماعی

Social Theory and Social History

كد كتاب : 2205

اول ، 1397

دانلد مک رایلد و آورام تیلور

978-600-02-0625-3

قيمت : 250000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فراز و فرود عباسیان (132 تا 334 ه) : پژوهشی در ساختار و تحول ایدئولوژی، اقتصاد و نهاد نظامی

The Rise and Fall of the Abbasids (750-964 CE) : A Research on the Structure and Evolution of Ideology, Economy and Military Institution

كد كتاب : 2195

اول ، 1397

دکتر محمد احمدی منش

978-600-02-0612-3

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاریخ اسلام درجنوب شرقی آسیا

History of Islam in Southeast Asia

كد كتاب : 2176

چاپ اول ، 1397

دکتر محمودرضا اسفندیار

978-600-02-0588-1

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاریخ الصدر الاسلامی (عصر النبوه)

كد كتاب : 2108

اول ، 1396

دکتر غلامحسین زرگری نژاد

قيمت : 0 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاریخ تحولات سیاسی ساسانیان

The History of Sasanid Political Changes

كد كتاب : 2087

اول ، 1396

دکتر شهرام جلیلیان

978-600-02-0463-1

قيمت : 320000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاریخ نویسی در ایران : نقد و بررسی منابع برگزیده ( از ابوعلی بلعمی تا میرزا آقاخان کرمانی )

Historiography in Iran : Review of Selected Resources ( From Abuali Balami to Mirza Aghakhan-e Kermani )

كد كتاب : 2082

اول ، 1396

دکتر عباس قدیمی قیداری

978-600-02-0455-6

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاریخ‌ نگاری در قرن بیستم : از عینیت علمی تا چالش پسامدرن

Historiography in the Twentieth Century : From Scientific Objectivity to the Postmodern

كد كتاب : 2077

اول ، 1396

‌گئورگ ایگرس

978-600-02-0454-9

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

رویارویی با منابع : راهنمای پژوهش و نگارش تاریخ

Going to the Sources : A Guide to Historical Research and Writing

كد كتاب : 2075

اول ، 1396

آنتونی براندیج

978-600-02-0451-8

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاریخ‌ نگاری عربی در دوره میانه ( مؤلف در مقام کنشگر )

Medieval Arabic Historiography : Authors as Actors

كد كتاب : 2038

اول ، 1395

کنراد هیرشلر

978-600-02-0380-1

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاریخ امپراتوری عثمانی

Osmani Tarihi

كد كتاب : 2035

سوم ، 1396

دکتر محمد تقی امامی خویی

978-600-02-0374-0

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاریخ اسلام در آفریقای سده‌ های میانی (1250 ـ 1800 میلادی )

Medieval Africa ( 1250- 1800 )

كد كتاب : 2016

چاپ اول ،‌ 1396

رولاند آلیور ، آنتونی اَتمور

978-600-02-0334-4

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاریخ ایران در دوره قاجاریه : عصر آقا محمد خان

The History of Iran in Qajar Dynasty (The Era of Aqa Mohammad Khan)

كد كتاب : 1992

اول ، 1395

دکتر غلام حسین زرگری‌ نژاد

978-600-02-0297-2

قيمت : 235000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اندیشه سیاسی شیعه در عصر ایلخانان

The Shia’s Political Thought in Ilkhanans’ Era

كد كتاب : 1978

اول ،‌ 1395

دکتر علی خالقی

978-600-02-0276-7

قيمت : 175000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاریخ تکه‌ تکه ( از آنال تا تاریخ جدید )

Lʼhistoire en miettes : Des Annales à la ( nouvelle histoire)

كد كتاب : 1970

اول ، 1396

فرانسوا دوس

978-600-02-0268-2

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاریخ اجتماعی ( دانش ، روش ، آموزش )

Social History ( Knowledge , Method , Education )

كد كتاب : 1929

اول ، 1394

دکتر ابراهیم موسی‌ پور بشلی ، محمد ابراهیم باسط

978-600-02-0206-4

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آموزش تاریخ در دانشگاه : ارتقای سطح یادگیری و فهم

Teaching History at University ( Enhancing Learning and Understanding )

كد كتاب : 1891

دوم ، 1396

آلن بوث

978-600-02-0144-9

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاریخ اجتماعی ( مسائل ، راهبردها و روش‌ ها )

Social History ( Problems , Strategies and Methods )

كد كتاب : 1890

اول ، 1394

مایلز فربرن

978-600-02-0142-5

قيمت : 145000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فلسفه نظری تاریخ ( مبانی ، مفاهیم و نظریه ها )

Speculative Philosophy of History

كد كتاب : 1882

اول ، 1393

دکتر مجید کافی

978-600-298-046-5

قيمت : 155000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تحول گفتمان در گزارش واقعه کربلا

The Change of Discourse of the Report of Karbala

كد كتاب : 1877

اول ، 1393

دکتر سیده رقیه میر ابوالقاسمی

978-600-298-054-0

قيمت : 107000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاریخ نگاری محلی ایران در دوره اسلامی (تا سده هفتم هجری)

Local Historiography in Iran During the Islamic Period (Until 7th Century)

كد كتاب : 1863

اول ، 1393

دکتر عبدالرحیم قنوات

978-600-298-047-2

قيمت : 157000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سلجوقیان : از آغاز تا فرجام

The Saljuqids : from Beginning to End

كد كتاب : 1780

دوم ، 1394

دکتر سید ابوالقاسم فروزانی

978-964-530-987-7

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاریخ‌ نگاری اسلامی

Islamic Historiography

كد كتاب : 1755

دوم ، 1397

چیس اف. رابینسون

978-964-530-970-9

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مصطلح التاریخ : روش نقد تاریخی : روایت بوم محور از تاریخ ورزی علمی مسلمانان

مصطلح التاریخ و هو بحث فی نقد الاصول و تحری الحقائق التاریخیه...

كد كتاب : 1733

سوم ، 1397

دکتر اسد رستم

978-964-530-947-1

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی بر جغرافیای تاریخی فرارود (در سده‌ های نخستین اسلامی)

Introduction of Historical Geography of Transoxiana (In the First of Islamic Centuries)

كد كتاب : 1689

اول ، 1392

دکتر حسن شجاعی ‌مهر

978-964-530-884-9

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ایران بین دو کودتا (تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران از انقراض قاجاریه تا کودتای 28 مرداد)

Iran between Two Coups d'état (The History of Political, Social, Economical and Cultural Evolution in Iran from Qajar Decline to Mordad 28 Coup)

كد كتاب : 1650

چهارم ، 1395

دکتر داریوش رحمانیان

978-964-530-837-5

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

پيشگامان حكومتهاي شيعي (تاريخ حمدانيان و فاطميان)

A Short History of Hamdanid and Fatimid Dynasties

كد كتاب : 1512

اول ، 1390

دكتر مريم معزي

978-964-530-666-1

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی علم تاريخ

Foundations of Historical

كد كتاب : 1493

هفتم ، 1396

دکتر حسين مفتخری

978-964-530-648-7

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ فاطميان و حمدانيان

History of Fatimids & Hamdanids

كد كتاب : 1464

دوم ، 1396

دکتر محمدعلی چلونگر

978-600-110-010-9

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

قراخانيان : بنيان‌ گذاران نخستين سلسله ترك مسلمان در فرارود (آسياي ميانه)

Qarakhanid's: Establishers of the first Turk-e Mosalman Dynasty in Fararoud (Central Asia)

كد كتاب : 1347

دوم ، 1393

دكترسيد ابوالقاسم فروزاني

978-964-530-450-6

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ نگاري در سده بيستم : از عينيت علمي تا چالش پسامدرن

Historiography in the Twentieth Century : From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge

كد كتاب : 1338

اول ، 1389

گئورگ ايگرس

978-964-530-434-6

قيمت : 24000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ تحليلي اسلام : از بعثت تا غيبت

Analytic History of Islam From Be`thet to Qaibat

كد كتاب : 1105

هفتم ، 1396

دكتر غلامحسين زرگري‌ نژاد

978-964-530-176-5

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ خليج فارس و ممالك همجوار

The History of the Persian Gulf and Its Bordering Territories

كد كتاب : 986

پنجم ، 1397

دكتر محمدباقر وثوقي

978-964-530-032-4

قيمت : 290000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدي بر تاريخ پژوهي

A Companion to the Study of History

كد كتاب : 977

هشتم ، 1395

مايكل استنفورد

978-964-530-023-2

قيمت : 215000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

غزنويان : از پيدايش تا فروپاشي

The Ghaznavid's Rise & Fall

كد كتاب : 970

نهم ، 1395

دكتر سيد ابوالقاسم فروزاني

978-964-530-016-4

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ديلميان در گستره تاريخ ايران ( حكومتهاي محلي ، آل زيار ، آل بويه )

The History of Dialamites in Iran : ( Local Governments, Ziarids, Buyids )

كد كتاب : 945

ششم ، 1395

دكتر پروين تركمني آذر

978-964-459-991-0

قيمت : 145000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سلجوقيان ( 431-590 ق )

The Seljuqs ( 4231-590 Hejirat )

كد كتاب : 940

نهم ، 1396

دکتر مليحه ستارزاده

978-964-459-986-6

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ حكومت طاهريان از آغاز تا انجام

A History of the Tahirid Rule Form Beginning to End

كد كتاب : 902

سوم ، 1391

دكتر امير اكبري

964-444-827-8

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نهضت امام حسين (ع) و قيام كربلا

The Movement of Imam Hussein and Karbala Uprising

كد كتاب : 821

پنجم ، 1397

دكتر غلامحسين زرگري‌ نژاد

978-600-02-0616-1

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بازشناسي منابع و مآخذ در تاريخ ايران باستان : از ورود آرياييها تا سقوط امپراطوري ساساني

Pre-Islamic Iran Understanding and Critique of Historical Sources : From the Entry of Arians Until the Collapse of Sassanid Empire

كد كتاب : 742

پنجم ، 1394

دكتر محمود جعفري دهقي

978-964-459-780-0

قيمت : 105000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ ايران باستان (2) : از ورود آرياييها تا پايان هخامنشيان

History of Ancient Iran (2): From Aryans Emigration to Iran Until the Fall of Achaemenids

كد كتاب : 661

یازدهم ، 1396

دكتر شيرين بياني

978-600-02-0077-0

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ تحولات اروپا در قرون جديد: از سقوط قسطنطنيه تا انقلاب كبير فرانسه ( 1453 - 1789 )

A History of Modern Europe : From the Fall of the Constantinople to the French Revolution ( 1453-1789 )

كد كتاب : 660

دهم ، 1393

نقي لطفي ، محمدعلي عليزاده

978-964-459-697-1

قيمت : 85000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ غوريان

History of Ghourides

كد كتاب : 646

نهم ، 1394

دكتر اصغر فروغي ابري

978-964-459-682-7

قيمت : 40000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ تحولات سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره صفويه

History of Political, Social, Economic and Cultural Transformation of Iran in Safavids Period

كد كتاب : 597

دهم ، 1394

دكتر عبدالحسين نوايي ، دكتر عباسقلي غفاري‌ فرد

978-964-530-489-6

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ ايران از ورود مسلمانان تا برآمدن طاهريان (ویراست 2)

History of Iran From Islam to the Rise of Tahirids (second Edition)

كد كتاب : 582

دهم ، 1396

دكتر حسين مفتخري

978-600-02-0166-1

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ تحولات سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره سامانيان

The Iran's History of Political, Social, Economical and Cultural Changes in the Samanid's Period

كد كتاب : 571

نهم ، 1395

دكتر سيد ابوالقاسم فروزاني

978-964-459-603-2

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

گاه شماري در تاريخ

Calendar-Making in the History

كد كتاب : 565

نهم ، 1394

دكتر ابوالفضل نبئي

978-964-459-597-4

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ خوارزمشاهيان

The History of Khwarazm-Shahs

كد كتاب : 499

دوازدهم ، 1396

دكتر الهيار خلعتبري ، محبوبه شرفي

978-600-02-0244-6

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ ايران باستان ( 4 ) : تاريخ سياسي ساسانيان

The History of Ancient Iran (4) : The Political History of the Sasanians

كد كتاب : 476

یازدهم ، 1396

دكتر عبدالحسين زرين ‌كوب ، روزبه زرين‌ كوب

978-964-530-444-5

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ تحولات سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره تيموريان و تركمانان

The History of The Political , Social , Economic and Cultural Changes in Iran During the Timurid and Turkman Periods

كد كتاب : 460

سیزدهم ، 1395

دكتر حسين مير جعفري

978-964-459-478-6

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حكومت تركمانان قراقويونلو و آق قويونلو در ايران

Turkman's Dynasty Qara-quyunlu and Aq-quyunlu in Iran

كد كتاب : 457

ششم ، 1392

اسماعيل حسن زاده

978-964-459-475-5

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مغولان و حكومت ايلخاني در ايران

The Mongols and Ilkhanid Rule in Iran

كد كتاب : 440

دوازدهم ، 1397

دكتر شيرين بياني

978-600-02-0270-5

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

كتابشناسي گزيده توصيفي تاريخ ايران دوره اسلامي ( تا پايان دوره قاجاريه )

Selected Descriptive Bibliography of the History of Iran in Islamic Period ( Till the End of Qajar )

كد كتاب : 387

سوم ، 1388

پروين تركمني آذر

964-459-394-4

قيمت : 15000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته تاريخ

English for Students of History

كد كتاب : 380

دهم ، 1396

دكتر سيد محمد صفوي همامي

978-600-02-0526-3

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ آل بويه

The History of Buyids

كد كتاب : 373

یازدهم ، 1397

علي اصغر فقيهي

978-600-02-0490-7

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ تحولات سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره طاهریان ، صفاريان و علويان

The History of Saffarids and Alavids

كد كتاب : 357

دهم ، 1397

حسین زمانی ، دکتر پروین ترکمنی آذر ، دکتر صالح پرگاری

978-964-530-986-0

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ صدر اسلام (عصر نبوت)

History of Islam

كد كتاب : 332

دوازدهم ، 1397

دكتر غلامحسين زرگري‌ نژاد

978-600-02-0323-8

قيمت : 410000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ تحولات سياسي - اجتماعي ايران در دوره‌ هاي افشاريه و زنديه

A Short History of Iran in the Afsharid and Zandid Periods

كد كتاب : 309

چهاردهم ، 1397

دكتر رضا شعباني

978-964-459-309-3

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روابط سياسي و اقتصادي ايران در دوره صفويه

Iran's Political and Economic Relations in Safavid Period

كد كتاب : 287

هشتم ، 1397

دكتر عبدالحسين نوايي

978-600-02-0556-0

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ ايران باستان ( جلد اول )

History of Early Iran ( Vol 1 )

كد كتاب : 280

سیزدهم ، 1397

دكتر محمود حريريان ، دكتر صادق ملك شهميرزادي ، دكتر آموزگار ، نادر ميرسعيدي

978-964-530-488-9

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

گزيده متنها و راهنماي تاريخ ايران (1) : از آغاز تا 1500 م

Selected Texts : A Reference Guide to the History of Iran I (To A.D. 1500)

كد كتاب : 247

نهم ، 1394

دكتر غلامرضا وطن دوست

978-964-459-247-8

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

متون تاريخي به زبان فارسي

Historical Texts in Persian

كد كتاب : 233

دوازدهم ، 1395

دكتر عبدالحسين نوايي ( گردآورنده )

978-964-459-233-1

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ اساطيري ايران

Mythological History of Iran

كد كتاب : 156

هجدهم ، 1397

دكتر ژاله آموزگار

978-964-530-833-7

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->