نسخه چاپی
جغرافيا


سمت

کارتوگرافی موضوعی (روش ها و تکنیک ها)

Thematic Cartography (Methods and Techniques)

كد كتاب : 2180

اول ، 1397

دکتر محمد شریفی پیچون

978-600-02-0596-6

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جغرافیای جمعیت ایران

Population Geography of Iran

كد كتاب : 2163

اول ، 1397

دکتر رحیم بردی آنامرادنژاد

978-600-02-0572-0

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ژئومورفولوژی (ساختمان، فرایند و زمین ریخت ها)

(Geomorphology (Structure Process and Landforms)

كد كتاب : 2132

اول ، 1396

دکتر ایرج جباری

978-600-02-0521-8

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بنیان های نظری توسعه پایدار گردشگری

Theoretical Foundations of Tourism Sustainable Development

كد كتاب : 2131

اول ، 1396

دکتر داوود مهدوی، دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری و دکتر حمدالله سجاسی قیداری

978-600-02-0519-5

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جغرافیای خاک ها (پیدایش، پراکنش، آسیب ها و راهکارها)

Soils Geography (Formation, Distribution, Damages and Solutions)

كد كتاب : 2128

اول ، 1396

دکتر غلامرضا براتی

978-600-02-0513-3

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جغرافیای شهری ایران

Urban Geography of Iran

كد كتاب : 2120

اول ،‌ 1396

دکتر پروانه شاه حسینی

978-600-02-0504-1

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی ژئومورفولوژی رودخانه ای

Fundamentals of Fluvial Geomorphology

كد كتاب : 2106

اول ،‌ 1396

رو چارلتون

978-600-02-0479-2

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

علل پیدایش و بقای کشور ایران

The Raison d'etrre of Iran

كد كتاب : 2103

اول ، 1396

دکتر محمدرضا حافظ نیا ، ابوالفضل کاوندی کاتب

978-600-02-0484-6

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

زمین در فضا

Earth in the Space

كد كتاب : 2089

چاپ اول ، 1396

دکتر عزت‌ الله قنواتی

978-600-02-0444-0

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ژئومورفولوژی کارست

Karst Geomorphology

كد كتاب : 2085

اول ، 1396

دکتر محمد رضا نوجوان ، دکتر سمیه‌ سادات شاه‌ زیدی ، دکتر محمد حسین رامشت

978-600-02-0443-3

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

طراحی روستایی

Rural Design

كد كتاب : 2069

اول ، 1396

دکتر مهدی پورطاهری

978-600-02-0419-8

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جایگاه روستا در برنامه‌ ریزی منطقه‌‌ ای

The Place of Village in Regional Planning

كد كتاب : 2054

اول ، 1396

دکتر حمید جلالیان

978-600-2-0409-9

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آب‌ و‌ هو اشناسی سینوپتیک ایران

Synoptic Climatology of Iran

كد كتاب : 2030

دوم ، 1396

دکتر محمد سلیقه

978-600-02-0365-8

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصول و مبانی جغرافیای فرهنگی : با تأکید بر جغرافیای فرهنگی ایران

Principles of Cultural Geography : With Emphasis on Cultural Geography of Iran

كد كتاب : 2020

دوم ، 1397

دکتر احسان لشگری تفرشی ، دکتر سید عباس احمدی

978-600-02-0341-2

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

الجغرافیا السیاسیة فی القرن الواحد و العشرین

كد كتاب : 2010

اول ، 1395

الدکتور عزت الله عزتی

978-600-02-0328-3

قيمت : این کتاب در خارج از ایران به فروش می‌رسد ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی ژئومورفولوژی اقلیمی

Principles of Climate Geomorphology

كد كتاب : 1974

اول ، 1394

دکتر ابوالقاسم امیر احمدی ، مجید ابراهیمی

978-600-02-0272-9

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

توسعه پایدار کارآفرینی گردشگری با تأکید بر مناطق روستایی

Sustainable Development of Tourism Entrepreneurship With an Emphasis on Rural Areas

كد كتاب : 1965

اول ، 1395

دکتر حمدالله سجاسی قیداری ، دکتر عبدالرضا رکن‌ الدین افتخاری ، دکتر داوود مهدوی

978-600-02-0264-4

قيمت : 155000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ریاضیات مقدماتی برای جغرافیا

Basic Mathematics for Geography

كد كتاب : 1962

اول ، 1394

دکتر حسین عساکره

978-600-02-0260-6

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مفاهیم و نظریه‌ های جغرافیای سیاسی

Concepts and Theories of Political Geography

كد كتاب : 1943

اول ، 1394

دکتر هادی ویسی

978-600-02-0234-7

قيمت : 105000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصول و مبانی آمایش سرزمین

Principals of Territorial Spatial Arrangement

كد كتاب : 1935

اول ، 1394

دکتر عیسی ابراهیم‌ زاده ، دکتر میر نجف موسوی

978-600-02-0217-0

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آب و هوا شناسی معماری و مدیریت انرژی ساختمان

Architectural Climatology & Building Energy Management

كد كتاب : 1919

اول ، 1394

دکتر حسن ذوالفقاری

978-600-02-0191-3

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ساماندهی و آمایش سیاسی فضای شهری

Political Organizing and Planning of Urban Space

كد كتاب : 1916

سوم ، 1396

دکتر زهرا احمدی‌ پور ، دکتر مصطفی قادری حاجت

978-600-02-0187-6

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصول و مبانی برنامه‌ ریزی شهری

Principles of Urban Planning

كد كتاب : 1909

دوم ، 1396

دکتر رسول قربانی

978-600-02-0179-1

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

محیط و گردشگری

Environment and Tourism

كد كتاب : 1902

اول ، 1394

اندرو هولدن

978-600-02-0161-6

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حکمروایی روستایی ( مدیریت توسعه پایدار )

Rural Governance ( Sustainable Development Management )

كد كتاب : 1841

اول ، 1393

دکتر جلال عظیمی آملی ،‌ دکتر عبدالرضا رکن‌ الدین افتخاری

978-600-02-0083-1

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مطالعات و جغرافیای شهری معاصر ( مفاهیم و دیدگاههای بنیادی )

Contemporary Urban Studies and Geography ( Key Concepts and Views )

كد كتاب : 1820

اول ، 1393

دکتر زهره فنی

978-600-02-0047-3

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روشها و تکنیکهای آمایش سرزمین

Methods & Techniques for Territorial Spatial Arrangement

كد كتاب : 1795

سوم ، 1396

دکتر عیسی ابراهیم زاده ، دکتر میرنجف موسوی

978-600-02-0017-6

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جغرافیای روستایی ایران

The Rural Geography of Iran

كد كتاب : 1792

دوم ، 1397

دکتر حسن افراخته

978-600-02-0012-1

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مخاطرات اقلیمی ایران

Climatic Hazards of Iran

كد كتاب : 1720

اول ، 1392

دکتر منوچهر فرج زاده

978-964-530-927-3

قيمت : 85000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی هواشناسی ماهواره‌ ای

Principles of Satellite Meteorology

كد كتاب : 1708

اول ، 1392

دکتر منوچهر فرج‌ زاده ، نعمت‌ الله کریمی

978-964-530-911-2

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی بر دولت محلی

An Introduction to Local Government

كد كتاب : 1687

دوم ، 1396

دکتر هادی ویسی

978-964-530-882-5

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مطالعات منطقه ‌ای خلیج فارس

Regional Studies of the Persian Gulf

كد كتاب : 1672

اول ، 1392

دکتر محمد رضا حافظ‌ نیا ، دکتر حسین ربیعی

978-964-530-862-7

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بررسی سیر تحول اسکان غیر رسمی با تأکید بر ایران

A Survey on the Development of Informal Settlement With an Emphasis on Iran

كد كتاب : 1671

چهارم ، 1394

دکتر پروانه شاه ‌حسینی

978-964-530-861-0

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فلسفه و کارکرد ژئوپولیتیک (مفاهیم و نظریه‌ ها در عصر فضای مجازی)

Geopolitics : Philosophy & Application (Concepts & Theories at the Age of Virtual Space)

كد كتاب : 1656

سوم ، 1397

دکتر پیروز مجتهدزاده

978-964-530-844-3

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جغرافیای گردشگری ایران

Tourism Geography of Iran

كد كتاب : 1638

سوم ، 1395

دکتر اسماعیل علی ‌اکبری

978-964-530-821-4

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جغرافیای شهری

Urban Geography

كد كتاب : 1632

سوم ، 1396

دیوید اچ. کاپلان ، جیمز اُ. ویلر ، استیون آر. هالووی

978-964-530-814-6

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حرکات دامنه‌ ای (حرکات توده‌ ای) با تأکید بر روشهای کمّی تحلیل وقوع زمین ‌لغزش

Mass Movements with Emphasis to Landslide Occur Analysis by Quantitative Methods

كد كتاب : 1609

اول ، 1391

دکتر حمیدرضا مرادی ، مجید محمدی ، حمیدرضا پورقاسمی

978-964-530-785-9

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقلیم ‌شناسی مناطق خشک

Climatology of Arid Regions

كد كتاب : 1606

دوم ، 1392

دکتر هوشنگ قائمی ، دکتر آذر زرین ، دکتر فرامرز خوش ‌اخلاق

978-964-530-781-1

قيمت : 125000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جغرافیای ناحیه‌ ای جنوب شرق ایران : با تأکید بر سیستان و بلوچستان

Regional Geography of South East of Iran : Sisatan & Baluchestan

كد كتاب : 1596

اول ، 1391

دکتر عیسی ابراهیم‌ زاده

978-964-530-768-2

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جغرافياي سياسي فضاي مجازي

Political Geography of Cyber Space

كد كتاب : 1579

سوم ، 1394

دكتر محمد رضا حافظ‌ نيا

978-964-530-742-2

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ژئومورفولوژی خاک

Soil Geomorphology

كد كتاب : 1555

اول ، 1390

دکتر مریم بیاتی خطیبی ، دکتر فریبا کرمی

978-964-530-719-4

قيمت : 137000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مديريت توسعه روستايی (بنيانهای نظری)

Rural Development Management : Theorical Foundations

كد كتاب : 1450

سوم ، 1394

دکتر عبدالرضا رکن‌ الدين افتخاری

978-964-530-584-8

قيمت : 85000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سياستهای مرزی و مرزهای بين‌ المللی ايران

Boundary Politics and Internationa; Boundaries of Iran

كد كتاب : 1444

اول ، 1389

دكتر پيروز مجتهدزاده

978-964-530-576-3

قيمت : 75500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آب و هوا شناسي توريسم

Tourism Climatology

كد كتاب : 1442

چهارم ، 1395

دكتر حسن ذوالفقاري

978-600-02-0292-7

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

كاربرد روشهای تصميم‌ گيری چندشاخصه در جغرافيا

Application of Multi-Attribute Decision Making Methods in Geography

كد كتاب : 1426

ششم ، 1396

دكتر مهدی پورطاهری

978-964-530-556-5

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مقدمه‌ اي بر خشكسالي و شاخصهاي آن

Introduction to Drought and Its Indices

كد كتاب : 1421

سوم ، 1396

دكتر زهرا حجازي‌ زاده ، سعيد جوي‌ زاده

978-964-530-551-0

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

توسعه روستايي با تأكيد بر كارآفريني ( تعاريف، ديدگاهها و تجربيات )

Rural Development With Emphasis on Entrepreneurship: Definitions, Attitudes and Experiments

كد كتاب : 1357

سوم ، 1393

دكتر عبدالرضا ركن‌ الدين افتخاري ، حمداله سجاسي قيداري

978-964-530-461-2

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

شهر شناسي تطبيقي ايران: با تأكيد بر استانهاي مازندران و هرمزگان

Comparative Citylogy of Iran : Emphasis on Mazanderan and Hormozgan Provinces

كد كتاب : 1352

اول ، 1389

دكتر پروانه شاه‌ حسيني ، دكتر محمدتقي رهنمايي

978-964-530-455-1

قيمت : 41500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباني زمين گردشگري با تأكيد بر ايران

Fundamentals of Geotourism (With Special Emphasis)

كد كتاب : 1320

سوم ، 1393

بهرام نكوئي صدري

978-964-530-415-5

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ديناميك جو در عرض ميانه

Mid-Latitude Atmospheric Dynamics

كد كتاب : 1308

اول ، 1388

جاناتان اي. مارتين

978-600-110-001-7

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روشهاي تحقيق كيفي در جغرافياي انساني

Qualitative Research Methods in Human Geography

كد كتاب : 1260

پنجم ، 1396

ايان هاي

978-964-530-338-7

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباني علوم و سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

Fundamentals of Geographic Informations Systems and Scienes

كد كتاب : 1253

هشتم ، 1396

دكتر عباس علي‌ محمدي

978-964-530-329-5

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

هيدرولوژي

Hydrology

كد كتاب : 1209

چهارم ، 1393

دكتر مجيد زاهدي ، دكتر مريم بياتي خطيبي

978-964-530-287-8

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

رودخانه ها و دشتهاي سيلابي (جلد اول) : ديناميك و فرايندها

Rivers and Floodplains (Volume 1): Dynamic and Processes

كد كتاب : 1196

دوم ، 1388

جان اس. بريج

978-964-530-274-8

قيمت : 51000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباني برنامه‌ ريزي صنعت گردشگري

Principles of Tourism Industry Planning

كد كتاب : 1193

ششم ، 1396

دكتر رحيم حيدري

978-964-530-272-4

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

شناخت و درك مفاهيم جغرافياي سياسي

Comprendre La Geopolitique

كد كتاب : 1154

سوم ، 1396

سوفي شوتار

978-964-530-231-1

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ژئومورفولوژي مناطق شهري

Urban Geomorphology

كد كتاب : 1150

ششم ، 1392

دكتر شهرام روستايي ، دكتر ايرج جباري

978-964-530-227-4

قيمت : 75000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدي بر پارادايم جغرافياي جنسيت

An Introduction to Paradigm of Gender Geography

كد كتاب : 1147

اول ، 1386

دكتر فضيله خاني

978-964-530-224-3

قيمت : 16000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تكنيكهاي اقليم‌ شناسي

Climatology Techniques

كد كتاب : 1115

هفتم ، 1394

دكتر منوچهر فرج‌ زاده

978-964-530-187-1

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سامانه اطلاعات جغرافيايي و تحليل تصميم چندمعياري

GIS and Multicriteria Decision Analysis

كد كتاب : 1056

چهارم ، 1395

ياچك مالچفسكي

978-964-530-114-7

قيمت : 275000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

گردشگری ( ماهيت و مفاهيم )

Tourism ( Nature & Concepts )

كد كتاب : 1034

نهم ، 1393

دكتر محمدحسين پاپلی يزدی ، مهدی سقایی

978-964-530-086-7

قيمت : 75000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نقشه ‌هاي ژئومورفولوژي ( نمادها و مجازها )

Symbols and Images in Geomorphology

كد كتاب : 995

هشتم ، 1393

دكتر محمدحسين رامشت

978-964-530-040-9

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نوسازي و بهسازي شهري

Urban Improvement and Renewal

كد كتاب : 961

ششم ، 1396

دكتر محمد منصور فلامكي

978-600-02-0257-6

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سيستم اطلاعات جغرافيايي و كاربرد آن در برنامه‌ ريزي توريسم

Introduction to Application of GlS in Tourism Planning

كد كتاب : 897

پنجم ، 1394

دكتر منوچهر فرج‌ زاده اصل

978-964-459-945-3

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جغرافياي كاربردي و آمايش سرزمين

Applied Geography & Land Use Planning

كد كتاب : 894

هشتم ، 1395

دكتر رحيم سرور

978-964-459-942-2

قيمت : 125000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فرايند برنامه ‌ريزي شهري ايران

Process of Urban Planning in Iran

كد كتاب : 844

یازدهم ، 1393

دكتر محمد تقي رهنمايي ، دكتر پروانه شاه‌ حسيني

978-964-530-793-4

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جغرافياي فرهنگي

Cultural Geography

كد كتاب : 812

ششم ، 1390

مايك كرنگ

978-964-459-853-1

قيمت : 38000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

افقهاي جديد در جغرافياي سياسي

The New Approaches in Political Geography

كد كتاب : 803

پنجم ، 1393

دكتر محمدرضا حافظ‌ نيا ، مراد كاوياني راد

978-964-459-842-5

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

هيدرولوژي قاره‌ ها

Hydrologie Continentale

كد كتاب : 796

اول ، 1383

كلورد كوزاندي ، مارك روبنسون

964-459-835-0

قيمت : 29500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

كوچ‌ نشينان و شبانان

Nomades et Pasteurs

كد كتاب : 770

اول ، 1383

گزاويه دوپلانول

978-964-459-807-4

قيمت : 16500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته جغرافياي انساني

English for the Students of Human Geography

كد كتاب : 758

ششم ، 1397

دكتر محسن كريميان عظيمي

978-600-02-0489-1

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آموزش محيط زيست در قرن بيست و يكم

Environmental Education in the 21st Century

كد كتاب : 757

ششم ، 1396

جوي اي. پالمر

978-600-02-0435-8

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جغرافياي كواترنر

Quaternary Geography

كد كتاب : 749

دوم ، 1390

دكتر احمد معتمد

978-964-459-787-9

قيمت : 50000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

توسعه كشاورزي (مفاهيم، اصول، روش تحقيق، برنامه‌ ريزي در يكپارچه‌ سازي اراضي كشاورزي)

Agricultural Development (Concepts, Principles, Methods, Agricultural Land Consolidation Planning)

كد كتاب : 737

دوم ، 1391

دكتر عبدالرضا ركن‌ الدين افتخاري

978-964-459-775-6

قيمت : 40000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظريه هاي شهر و پيرامون

The Theory of Urban and Surrounding

كد كتاب : 725

دهم ، 1396

دكتر محمدحسين پاپلي يزدي ، حسين رجبي سناجردي

978-600-02-0048-0

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

كاربرد جغرافياي طبيعي در برنامه‌ ريزي شهري و روستايي

Applied Physical Geography in Urban and Rural Planning

كد كتاب : 709

ششم ، 1395

دكتر عبدالحميد رجايي

978-964-459-744-2

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته زمين‌ شناسي

English for the Students of Geology

كد كتاب : 695

هفتم ، 1397

بهرام آقا‌ ابراهيمي سامانی، كاظم ميرجليلي ، مهشيد روشني

978-600-02-0558-4

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مخاطرات محيطي

Environmental Hazards

كد كتاب : 681

هفتم ، 1394

كيت اسميت

978-964-459-719-0

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

برنامه‌ ريزي كاربري اراضي شهري

Urban Land-Use Planning

كد كتاب : 667

سیزدهم ، 1396

دكتر محمد رضا پور محمدي

978-964-459-705-3

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

زمين ‌شناسي براي جغرافيا

Geology for Geography

كد كتاب : 662

ششم ، 1393

دكتر خديجه اسديان

978-964-459-699-5

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظريه ‌هاي توسعه روستايي

Rural Development Theories

كد كتاب : 644

دهم ، 1396

دكتر محمدحسين پاپلي يزدي ، محمد اميرابراهيمي

978-600-02-0149-4

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جغرافياي گياهي

Phytogeography

كد كتاب : 643

اول ، 1381

دكتر مه‌ لقا قربانلي

964-459-679-x

قيمت : 20000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روشهاي تحقيق در جغرافياي انساني

Techniques in Human Geography

كد كتاب : 641

دوم ، 1390

جيمز ام. ليندسي

978-964-459-677-3

قيمت : 36500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جغرافياي سياسي ايران

Political Geography of Iran

كد كتاب : 637

نهم ، 1397

دكتر محمد رضا حافظ نيا

978-964-530-889-4

قيمت : 260000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جغرافياي سياسي و سياست جغرافيايي

Political Geography and Geopolitics

كد كتاب : 626

هشتم ، 1396

دكتر پيروز مجتهدزاده

978-964-530-439-1

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدي بر منابع و مآخذ جغرافياي ايران

An Introduction to Iranian Geographical Sources

كد كتاب : 601

ششم ، 1388

دكتر سيد رحيم مشيري ، دكتر بيژن رحماني

964-459-635-8

قيمت : 22000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

كارتوگرافي

Cartography

كد كتاب : 594

نهم ، 1393

دكتر مجيد زاهدي

978-964-459-629-2

قيمت : 85000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقليم ‌شناسي سينوپتيك

Synoptic Climatology

كد كتاب : 577

هشتم ، 1393

دكتر بهلول عليجاني

978-964-459-609-4

قيمت : 75000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ژئوپوليتيك در قرن بيست و يكم

21 st Century Geopolitics

كد كتاب : 560

ششم ، 1394

دكتر عزت الله عزتي

978-964-459-566-0

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ميكروكليماتولوژي

Microclimatology

كد كتاب : 547

ششم ، 1391

دكتر محمدرضا كاوياني

978-964-459-576-9

قيمت : 65000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مهاجرت

Migration

كد كتاب : 519

چهارم ، 1394

دكتر حبيب الله زنجاني

978-964-459-541-7

قيمت : 75000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

برنامه ريزي ناحيه‌ اي

Regional Planning

كد كتاب : 482

سیزدهم ، 1393

دكتر كريم حسين ‌زاده دلير

978-964-530-158-1

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ژئومورفولوژي ( جلد سوم ) : فرايندهاي دامنه‌اي ، آبراهه‌اي ، ساحلي و بادي

Geomorphology

كد كتاب : 470

دوم ، 1392

ريچارد جي. چورلي ، استانلي اي. شوم ، ديويد اي. سودن

978-964-459-488-5

قيمت : 105000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

برنامه‌ ريزي مسكن

Planning for Housing

كد كتاب : 426

سیزدهم ، 1394

دكتر محمد رضا دلال پور محمدي

978-600-02-0130-2

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ژئومورفولوژي ( جلد چهارم ) : اقليم

Geomorphology

كد كتاب : 405

اول ، 1379

ريچارد جي. چورلي ، استانلي اي. شوم ، ديويد اي. سودن

978-964-459-414-4

قيمت : 6500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جغرافياي طبيعي درياها و سواحل

Physische Geographie der Meere und Küsten

كد كتاب : 397

سوم ، 1393

ديتر كلتات

978-964-459-406-9

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

كتابشناسي گزيده توصيفي جغرافياي طبيعي

Selected Descriptive Bibliography of Natural Geography

كد كتاب : 388

اول ، 1378

طاهره انصافي مقدم

964-459-395-2

قيمت : 2000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ژئومورفولوژي و مديريت محيط ( جلد دوم )

Geomorphology in Environmental Management (2)

كد كتاب : 378

اول ، 1378

آر. يو. كوك ، جي. سي. دوركمپ

978-964-459-379-6

قيمت : 8500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

برنامه ريزي شهرهاي جديد

New Towns Planning

كد كتاب : 358

شانزدهم ، 1396

دكتر كرامت الله زياري

978-964-530-389-9

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

كاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ريزی

Geomorphology and Planning

كد كتاب : 354

اول ، 1378

دكتر احمد معتمد ، دكتر ابراهيم مقيمی

964-459-357-x

قيمت : 3800 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

كتابشناسي گزيده توصيفي جغرافياي انساني

A Selected Descriptive Bibliography of Human Geography

كد كتاب : 348

اول ، 1378

پروانه شاه‌ حسيني

964-459-350-2

قيمت : 2500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ژئومورفولوژي ( جلد دوم ) : زمين شناسي

Geomorphology ( 2 )

كد كتاب : 307

پنجم ، 1395

ريچارد جي. چورلي ، استانلي اي. شوم ، ديويد اي. سودن

978-600-02-0221-7

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ژئومورفولوژي و مديريت محيط (جلد اول)

Geomorphology in Environmental Management (Vol 1)

كد كتاب : 299

اول ، 1377

آر. يو. كوك ، جي. سي. دوركمپ

978-964-459-299-7

قيمت : 8000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباني جغرافياي روستايي

The Principles of Rural Geography

كد كتاب : 295

شانزدهم ، 1397

دكتر عباس سعيدي

978-964-530-411-7

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

پردازش كامپيوتري تصاوير سنجش از دور

Computer Processing of Remotely-Sensed Images

كد كتاب : 278

چهارم ، 1380

پل ام. ميذر

964-459-278-6

قيمت : 9000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مقدمه‌اي بر جغرافياي روستايي ايران ( جلد اول ) : شناخت مسائل جغرافيايي روستاها

An Introduction to Rural Geography in Iran ( Vol. 1 ) : The Study of Rural Geographical Circumstances

كد كتاب : 266

سیزدهم ، 1396

دكتر مسعود مهدوي

978-964-459-266-9

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته جغرافياي طبيعي

English for the Students of Physical Geography

كد كتاب : 255

نهم ، 1390

مينو عسجدي و شاپور گودرزي نژاد

978-964-459-255-3

قيمت : 35500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباني سيستم اطلاعات جغرافيايي

Principles of Geographical Information Systems for Land Resources Assessment

كد كتاب : 244

پنجم ، 1386

پي. اي. بارو

978-964-459-244-7

قيمت : 31000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تحليل جمعيت‌ شناختي

Demographic Analysis

كد كتاب : 206

دوازدهم ، 1396

دكتر حبيب الله زنجاني

978-964-530-875-7

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جغرافيا : تركيبي نو ( جلد دوم )

Geography : A Modern Synthesis ( Volume 2 )

كد كتاب : 180

دوازدهم ، 1393

پيتر هاگت

978-964-530-988-4

قيمت : 210000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

هواشناسي عمومي

General Meteorology

كد كتاب : 172

هفتم ، 1392

دكتر هوشنگ قائمي

978-964-530-635-7

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ژئومورفولوژي ( جلد اول ) : ديدگاهها

Geomorphology

كد كتاب : 171

چهارم ، 1388

ريچارد جي. چورلي ، استانلي اي. شوم ، ديويد اي. سودن

978-964-459-171-6

قيمت : 17500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جغرافياي زيستي

Biogeography

كد كتاب : 140

چهاردهم ، 1396

اصغر نيشابوري

978-964-459-140-2

قيمت : 80000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ديدگاههاي نو در جغرافياي شهري ( جلد اول )

New Perspectives in Urban Geography ( Vol.1 )

كد كتاب : 117

هجدهم ، 1396

دكتر حسين شكوئي

978-600-02-0004-6

قيمت : 260000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

هيدرولوژي آبهاي سطحي ايران

The Hydrology of the Surface Waters of Iran

كد كتاب : 113

هشتم ، 1392

دكتر علي‌ اصغر موحد دانش

978-964-459-113-6

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ژئو استراتژي و قرن بيست و يكم

Geostrategy

كد كتاب : 108

دهم ، 1396

دكتر عزت الله عزتي

978-964-530-262-5

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آب و هواي كره زمين : منطقه برون حاره (جلد دوم)

Global Climate (Vol 2)

كد كتاب : 103

ششم ، 1390

كيت بوشر

978-964-459-103-7

قيمت : 36000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آب و هواي كره زمين ( جلد اول )

Global Climate (1)

كد كتاب : 94

هفتم ، 1396

كيت بوشر

978-964-530-581-7

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جغرافيا : تركيبي نو (جلد اول)

Geography : A Modern Synthesis (Volume 1)

كد كتاب : 93

دوازدهم ، 1392

پيتر هاگت

978-964-459-093-1

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ژئومورفولوژي در برنامه‌ ريزي محيطي

Geomorphology in Environmental Planning

كد كتاب : 84

سوم ، 1391

ج. ام. هوك

978-964-459-084-9

قيمت : 44000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

برنامه‌ سازي كامپيوتر براي جغرافيادانان

Computer Programming for Geographers

كد كتاب : 82

اول ، 1372

ديويد جي. يونوين ، جان آ. داوسون

964-459-082-1

قيمت : 2500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

جغرافياي كوچ‌ نشيني : مباني و ايران

Geography of Nomadism

كد كتاب : 64

دوازدهم ، 1397

دكتر سيدرحيم مشيري

978-600-02-0569-0

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سنجش از دور (اصول و كاربرد)

Remote Sensing (Principles and Application)

كد كتاب : 63

چهاردهم ، 1396

دكتر حسن عليزاده ربيعي

978-964-459-063-4

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی آب و هواشناسی

The Foundations of Climatology

كد كتاب : 57

نوزدهم ، 1395

دكتر بهلول عليجانی ، دكتر محمدرضا كاويانی

978-964-530-999-0

قيمت : 250000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

خليج فارس و نقش استراتژيك تنگه هرمز

Persian Gulf and Strategic Role of Strait of Hormuz

كد كتاب : 52

یازدهم ، 1394

دكتر محمدرضا حافظ‌ نيا

978-964-530-810-8

قيمت : 165000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ژئوپوليتيك

Geopolitics

كد كتاب : 51

دوازدهم ، 1396

دكتر عزت الله عزتي

978-964-459-051-1

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ماهيت و قلمرو و علم جغرافيا ( مجموعه سخنرانيها )

كد كتاب : 50

اول ، 1371

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها ( سمت )

964-459-050-3

قيمت : 450 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی بر روشها و فنون ميدانی جغرافيا

Introduction to Geographic Field Methods and Techniques

كد كتاب : 43

ششم ، 1392

جان اف. لونسبری ، فرانك تی. آلدريچ

978-964-530-937-2

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباني جغرافياي سياسي

The Basic Themes in Political Geography : Completely Revised

كد كتاب : 38

بیست و دوم ، 1396

دكتر دره مير حيدر ، دکتر عمران راستی ، فاطمه سادات میر احمدی

978-964-530-925-9

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مقدمه اي بر جغرافياي جمعيت

A Prologue to Population Geography

كد كتاب : 37

نهم ، 1392

ويلبر زلينسكي

978-964-459-037-5

قيمت : 45000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مقدمه‌اي بر كارتوگرافي

An Introduction to Cartography

كد كتاب : 35

چهارم ، 1379

دكتر مجيد زاهدي

964-459-035-x

قيمت : 5500 ريال

اطلاعات بیشتر --->