نسخه چاپی
 

كارگاه «بررسي مسائل و مشكلات ويرايش»

 
83/11/24 تا 83/12/22، اتاق جلسات «سمت»
مجري:فريبرز مجيدي (مترجم و ويراستار)
ويژه كارشناسان ويرايش و ساير علاقه‌مندان

هدف از برگزاري اين كارگاه دستيابي به معيارهايي مشخص براي ارزيابي مقدماتي يك كتاب پيش از آغاز ويرايش آن و سپس طرح مشكلات و مسائل ويرايشي بود كه ويراستاران با آن مواجه مي‌شوند. در ادامه ضمن تعيين اشتباهات رايج زباني و ادبي و بحث در مورد آنها، اعضاي كارگاه به بررسي مسائل و مشكلات ويرايشي كتابهاي چاپ شده «سمت» پرداختند. اين كارگاه در چهار جلسه برگزار شد.