نسخه چاپی
 

همايش «جايگاه خليج فارس در اهداف استراتژيك جهاني در قرنهاي ٢٠ و ٢١»

 83/09/25 (همزمان با هفته پژوهش)، سالن اجتماعات «سمت»
سخنرانها (الفبايي): دكتر احمدي، دكتر اسدي، دكتر الهي، دكتر حافظ‌نيا، دكتر عزتي، دكتر مجتهدزاده (رئيس جلسه) و با حضور جمعي از صاحبنظران جغرافياي سياسي

اين نشست با هدف دفاع از حقوق كشورمان در مالكيت جزاير ايراني و نيز بررسي پيشينه نام خليج فارس برگزار شد. هيئت سخنرانان ضمن تحليل شواهد تاريخي نام خليج فارس و بررسي دلايل تهاجم نظامي و غيرنظامي سلطه‌گران، بر ضرورت تدوين يك استراتژي ژئوپوليتيكي مشخص براي كشور تأكيد كردند.