نسخه چاپی
 

كارگاه آموزشي «روش تدوين كتاب درسي»

 83/04/02 تا 83/04/04، اتاق جلسات «سمت»
مجري:دكتر ملكي (از اساتيد برنامه‌ريزي درسي، عضو هيئت علمي)
ويژه اعضاي هيئت علمي دانشگاهها

برنامه‌ريزي و تأليف كتاب درسي يك تخصص است لذا همه فعالان اين عرصه بايد آشنايي كافي با معيارها و مباني آن داشته باشند. بنابراين ضرورت و به قصد افزايش توانمندي مسئولان و برنامه‌ريزان كتابهاي دانشگاهي، اعضاي هيئت علمي و مؤلفان «سمت»، اين كارگاه برگزار شد.