نسخه چاپی
 
سخنراني با عنوان «ارتباط ميان دستور و زبان‌شناسي» و پرسش و پاسخ با عنوان «آموزش زبان فرانسه و مشكلات آن»
 82/11/19، اتاق جلسات «سمت»
سخنران پروفسور ژان‌كريستف پلا، استاد دانشگاه مارك بلوخ استراسبورگ
به زودي، متن سخنراني آن در اختيار گروههاي آموزش زبان فرانسه و علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.