نسخه چاپی
 
سمينار جغرافيايي: جهان بيني، سياست و محيط
 ١٨ تا ٢٠ خردادماه ١٣٧١
با همكاري: دانشگاه تربيت مدرس، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداري تهران، كميسيون ملي يونسكو در ايران، سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، سازمان صنايع دستي

از مجموع ١٢٠ مقاله دريافتي، ٣٩ مقاله براي ارائه در ايام برگزاري سمينار و ٢٠ مقاله براي چاپ در مجموعه مقاله‌ها انتخاب شد.