نسخه چاپی

سمت

سخن سمت ٩

سال : هشتم ، شماره : اول
بهار ١٣٨٢
تعداد صفحه : ١٠٠ صسرمقاله

صفحه ٢ - ٣


-----------------------------------------------------------------------------
پيش‌بيني در علم سياست؛ مقايسه علوم دقيقه و علوم انساني

دكتر ابراهيم برزگر

استاديار دانشگاه علامه طباطبايي

 

صفحه ٤ - ١٤

-----------------------------------------------------------------------------
علم و پيش‌بيني : تأملي بر مراتب قطعيت نظريه‌هاي علمي در پيش‌بيني رفتار سيستمهاي اجتماعي

علي‌اصغر پورعزت

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها

 

صفحه ١٥ - ٢٧

-----------------------------------------------------------------------------
معرفي و نقد كتابهاي درسي

شهره روغني

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها

 

صفحه ٢٩ - ٣٤

-----------------------------------------------------------------------------
كاربرد اينترنت در روانشناسي

زهره مجدآبادي فراهاني

دانشگاه پيام‌نور

 

صفحه ٣٥ - ٤٧

-----------------------------------------------------------------------------
شيوه‌نامه ضبط اعلام فرانسه در فارسي

محمود جوان

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها

 

صفحه ٤٨ - ٦٥

-----------------------------------------------------------------------------
راهنماي تهيه طرح تأليف كتاب درسي دانشگاهي

اقتباس: محمد آرمند

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها

 

صفحه ٦٦ - ٧٣

-----------------------------------------------------------------------------
اهميت ويرايش فني

سعيده كمائي‌فرد

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها

 

صفحه ٧٤ - ٨١

-----------------------------------------------------------------------------
سمت ناشر نمونه سال 81

صفحه ٨٢ - ٨٣


-----------------------------------------------------------------------------
معرفي جديدترين كتابهاي منتشر شدة «سمت» در سال 1381(چاپ اول و تجديد نظر شده)

 

صفحه ٨٤ - ٩٨

-----------------------------------------------------------------------------
چكيده انگليسي مقالات (Abstracts)

صفحه٩٩ - ١٠٠


-----------------------------------------------------------------------------