نسخه چاپی

سمت

سخن سمت ٨

سال : هفتم ، شماره : اول
بهار١٣٨١
تعداد صفحه : ١٣٦ صسرمقاله

صفحه ٣ - ٤


-----------------------------------------------------------------------------
بودجه‌بندي دولتي و مطالعات ميان‌رشته‌اي

دكتر مهدي ابراهيمي‌نژاد

استاديار دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 

صفحه ٥ - ٢٢

-----------------------------------------------------------------------------
بررسي كتاب درسي معيار در علوم‌ انساني

محمد آرمند

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها

 

صفحه ٢٣ - ٣٣

-----------------------------------------------------------------------------
زيباشناسي مسيحي در قرون وسطي و ارتباط آن با زيباشناسي اسلامي

دكتر زهرا رهنورد

رئيس دانشگاه الزهرا

صفحه ٣٤ - ٤٤


-----------------------------------------------------------------------------
دروغ: پديده رواني ـ اجتماعي كلان و كهن (انگيزه‌ها، ابزارها، صورتها)

دكتر مرتضي كتبي

استاد دانشكده علوم اجتماعي ، دانشگاه تهران

 

صفحه ٤٥ - ٦٧

-----------------------------------------------------------------------------
مديريت فرهنگ جامعه

دكتر اصغر مشبكي ، علي‌اصغر پورعزت

دانشيار دانشگاه تربيت مدرس ، عضو هيات علمي سازمان مطالعه و تدوين (سمت)

 

صفحه ٦٨ - ٩٥

-----------------------------------------------------------------------------
نگاهي به سرفصلهاي درسي رشته علوم سياسي

دكتر ابراهيم برزگر

استاديار و مسئول گروه علوم سياسي در سازمان مطالعه و تدوين (سمت)

 

صفحه ٩٧ - ١١٢

-----------------------------------------------------------------------------
مجتمع مطالعات ميان‌رشته‌اي در علوم انساني

محمد آرمند

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها

 

صفحه ١١٣ - ١١٤

-----------------------------------------------------------------------------
كتابشناسي مطالعات ميان‌رشته‌اي (لاتين)
طاهره رضايي

 

صفحه ١١٥ - ١١٨

 


-----------------------------------------------------------------------------
گزارشي از برگزاري اولين نمايشگاه معرفي آثار «سمت» در 19 دانشگاه سراسر كشور از تاريخ 14ـ 19 مهر ماه 1380

صفحه ١١٩ - ١٢١


-----------------------------------------------------------------------------
معرفي جديدترين كتابهاي منتشر شدة «سمت» در سال 1380 (چاپ اول و تجديد نظر شده)

صفحه ١٢٢ - ١٣٢


-----------------------------------------------------------------------------
چكيده انگليسي مقالات (Abstracts)

صفحه ١٣٣ - ١٣٦


-----------------------------------------------------------------------------