نسخه چاپی

سمت

سخن سمت ٧

سال : ششم ، شماره : اول
بهار ١٣٨٠
تعداد صفحه : ١٢٨ صسرمقاله

صفحه ٢ - ٣


-----------------------------------------------------------------------------
نگرشي روش‌شناسانه به سرمايه‌گذاري در نيروي انساني مطالعه‌اي بين‌رشته‌اي در اقتصاد آموزش و پرورش

دكتر محمود متوسلي ، محمدرضا آهنچيان

دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران ، عضو هيات علمي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد

صفحه ٤ - ١٧


-----------------------------------------------------------------------------
جغرافياي طبيعي و مطالعات ميان‌رشته‌اي
دكتر ابراهيم مقيمي
استاديار پژوهشي و عضو هيات علمي سازمان مطالعه و تدوين (سمت)
صفحه ١٨ - ٤٥

-----------------------------------------------------------------------------
سيستم كامل مديريت زمان
دكتر علي رضائيان
استاديار رشته مديريت دانشگاه شهيد بهشتي
صفحه ٤٦ - ٦٤

-----------------------------------------------------------------------------
نقش استعاره‌ها در فراگرد دانش‌افزايي درباره سازمان مروري بر پيامدهاي كاركردي و كژكاركردي استفاده از استعاره‌ها
دكتر اصغر مشبكي ، علي‌اصغر پورعزت
دانشيار دانشگاه تربيت مدرس ، عضو هيات علمي سازمان مطالعه و تدوين (سمت)
صفحه ٦٤ - ٧٨

-----------------------------------------------------------------------------
مطالعات ميان‌رشته‌اي: حكمت خالده و تأويلي جديد از هنر اسلامي

دكتر زهرا رهنورد

دانشيار دانشگاه الزهرا

 

صفحه ٧٩ - ٨٧

 


-----------------------------------------------------------------------------
نگاهي به سرفصلهاي درسي رشته زبان فرانسه (ادبيات و مترجمي)

مهري بهرام‌بيگي

عضو هيات علمي سازمان مطالعه و تدوين (سمت)

 

صفحه ٨٩ - ٩٧

-----------------------------------------------------------------------------
دستورالعمل مؤلفان

پديده فاطمي

دانشجو مهندسي شيلات

 

صفحه ٩٨ - ١٠٦

-----------------------------------------------------------------------------
انجمن مطالعات ميان‌رشته‌اي

 انجمن مطالعات ميان‌رشته‌اي

عضو هيات علمي سازمان مطالعه و تدوين (سمت)

 

صفحه ١٠٧ - ١٠٩

-----------------------------------------------------------------------------
كتابشناسي مطالعات ميان‌رشته‌اي (لاتين)

استخراج : طاهره رضايي

كارشناس كتابداري سازمان مطالعه و تدوين (سمت)

 

صفحه ١١٠ - ١١٦

-----------------------------------------------------------------------------
معرفي جديدترين كتابهاي منتشرشدة «سمت» (چاپ اول)

صفحه ١١٧ - ١٢٥


-----------------------------------------------------------------------------
چكيده انگليسي مقالات (Abstracts)

صفحه ١٢٦ - ١٢٨


-----------------------------------------------------------------------------