نسخه چاپی

سمت

سخن سمت ٦

سال : پنجم ، شماره : اول
بهار ١٣٧٩
تعداد صفحه : ٧٦ صسرمقاله

صفحه ٢ - ٣


-----------------------------------------------------------------------------
مطالعات ميان‌رشته‌اي: تعامل ميان علم اقتصاد و علوم طبيعي و اجتماعي

دكتر احمد فرجي‌ دانا

دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران

 

صفحه ٣ - ١٥

-----------------------------------------------------------------------------
علوم اجتماعي ما و پژوهش ميان‌رشته‌اي

دكتر مرتضي كتبي

استاد دانشگاه تهران و مدير گروه ادبيات فرانسه (سمت)

 

صفحه ١٦ - ٢٤

-----------------------------------------------------------------------------
فرهنگ پژوهي و جايگاه آن در نظام تحقيقات ميان‌رشته‌اي

دكتر ناصر تكميل همايون

دانشيار دانشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

 

صفحه ٢٥ - ٣٠

-----------------------------------------------------------------------------
مطالعات ميان‌رشته‌اي؛ عصب‌شناسي زبان: زبان و مغز

دكتر ارسلان گلفام

استاديار زبانشناسي دانشگاه تربيت مدرس

 

صفحه ٣١ - ٣٥

-----------------------------------------------------------------------------
اعتبار آزمونهاي پيشرفت تحصيلي در مراكز آموزشي

دكتر حسين لطف‌آبادي

استاد رشته علوم تربيتي دانشگاه فردوسي

 

صفحه ٣٦ - ٤١

-----------------------------------------------------------------------------
نقدي بر برنامه درسهاي عربي پايه رشته الهيات

سيّدمحمّدرضا ابن‌الرّسول

عضو هيات علمي گروه الهيات دانشگاه اصفهان

 

صفحه ٤٣ - ٤٩

-----------------------------------------------------------------------------
نگاهي به سرفصلهاي درسي رشته باستانشناسي

محمدرضا سعيدي ‌هرسيني

عضو هيات علمي سازمان (سمت) گروه باستانشناسي

 

صفحه ٥٠ - ٥٥

-----------------------------------------------------------------------------
بررسي و نقد سرفصلها و برنامه‌هاي درسي رشته تكنولوژي آموزشي (مقطع كارشناسي)

محمد آرمند

عضو هيات علمي سازمان (سمت)

 

صفحه ٥٦ - ٦١

-----------------------------------------------------------------------------
كتابشناسي مطالعات ميان‌رشته‌اي ، مقاله شناسي مطالعات ميان رشته‌اي (لاتين)

استخراج : طاهره رضايي

كارشناس كتابداري سازمان مطالعه و تدوين (سمت)

 

صفحه ٦٢ - ٦٦

-----------------------------------------------------------------------------
معرفي كتاب

صفحه ٦٧


-----------------------------------------------------------------------------
معرفي جديدترين كتابهاي منتشرشده «سمت»

صفحه ٦٨ - ٧٤


-----------------------------------------------------------------------------
چكيده انگليسي مقالات (Abstracts)

صفحه ٧٥ - ٧٦


-----------------------------------------------------------------------------