نسخه چاپی

سمت

سخن سمت ٥

سال : چهارم ، شماره : اول
تابستان ١٣٧٨
تعداد صفحه : ٧٢ صسرمقاله

صفحه ٢ - ٣


-----------------------------------------------------------------------------
دروس عمومي: گذشته، حال و آينده
مصاحبه با دكتر احمد احمدي

 

صفحه ٤ - ١٢

-----------------------------------------------------------------------------
علم اقتصاد و مطالعات ميان‌رشته‌اي(خطوط اساسي و معرفي زمينه‌هاي كلي)

دكتر محمدحسين تمدن

استاد بازنشسته دانشگاه تهران ، رشته اقتصاد

 

صفحه ١٣ - ٢١

 


-----------------------------------------------------------------------------
جغرافياي انساني و مطالعات ميان‌رشته‌اي

دكتر حسين شكوئي

استاد دانشگاه تربيت مدرس ، رشته جغرافيا

 

صفحه ٢٦ - ٦٢

-----------------------------------------------------------------------------
نمونه‌اي از مطالعات ميان‌رشته‌اي: اصل هوهويت مَفْصَل فلسفه و روانشناسي
دكتر احمد احمدي

 

صفحه ٢٧ - ٣٠

-----------------------------------------------------------------------------
علوم تربيتي: مطالعات ميان‌رشته‌اي (قسمت دوم) رابطه علوم تربيتي با فلسفه

دكتر علي محمد كاردان

استاد دانشگاه تهران و مدير گروه پژوهشي علوم تربيتي سمت

 

صفحه ٣١ - ٣٦

-----------------------------------------------------------------------------
انقلاب و مطالعات ميان‌رشته‌اي

دكتر عباس منوچهري

عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس

 

صفحه ٣٧ - ٤٥

-----------------------------------------------------------------------------
سرفصلها و جايگاه آنها در برنامه‌ريزي آموزش عالي كشور

دكتر هاشم فردانش

عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس ، گروه تعليم و تربيت

 

صفحه ٤٥ - ٤٩

-----------------------------------------------------------------------------
چگونه امتحان؟ چرا امتحان؟

علي‌اكبر شعاري‌نژاد

عضو هيات علمي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي

 

صفحه ٥٠ - ٥٩

-----------------------------------------------------------------------------
روش‌شناسي نقد كتابهاي تخصصي باستانشناسي

علي‌اكبر سرفراز

مدير گروه پژوهشي باستانشناسي سمت

 

صفحه 60 - 61

-----------------------------------------------------------------------------
معرفي و نقد و بررسي ويژگيهاي نمونه‌اي از يك كتاب درسي دانشگاهي

محمد آرمند

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها

Armand@samt.ac.ir

 

صفحه ٦٢ - ٦٦

-----------------------------------------------------------------------------
معرفي جديدترين كتابهاي منتشرشدة «سمت»(چاپ اول)

صفحه ٦٧ - ٧٢


-----------------------------------------------------------------------------