نسخه چاپی

سمت

سخن سمت ٤

سال : سوم ، شماره : دوم
پاييز ١٣٧٧
تعداد صفحه : ٧٢ صسرمقاله

صفحه ٢ - ٣


-----------------------------------------------------------------------------
اقتراح

صفحه ٤ - ٥


-----------------------------------------------------------------------------
علوم‌تربيتي: مطالعات ميان‌رشته‌اي

دكتر علي محمد كاردان

استاد دانشگاه تهران و مدير گروه پژوهشي علوم تربيتي سمت

صفحه ٦ - ١٧

-----------------------------------------------------------------------------
شالوده خلاقيت و نوآوري: مطالعات ميان‌رشته‌اي

شالوده خلاقيت و نوآوري: مطالعات ميان‌رشته‌اي

مدير گروه پژوهشي مديريت سمت

 

صفحه ١٣ - ٣٣

-----------------------------------------------------------------------------
درآمدي بر پديده آركئولوژي و مطالعات ميان‌رشته‌اي

دكتر حكمت‌الله ملاصالحي

عضو هيات علمي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران

صفحه ٣٤ - ٤٢


-----------------------------------------------------------------------------
نظريه نگرش آيه‌اي

مدير گروه پژوهشي هنر سمت

صفحه ٤٣ - ٤٩

-----------------------------------------------------------------------------
مروري بر آغازه‌ها و اختصارات در زبان فارسي

حسين مختاري معمار

عضو هيات علمي گروه كتابداري دانشگاه تهران

صفحه ٥٠ - ٥٥

-----------------------------------------------------------------------------
چگونه كتاب درسي تهيه كنيم؟

دكتر علي‌اكبر شعاري‌نژاد

عضو هيات علمي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي

صفحه ٥٦ - ٦١


-----------------------------------------------------------------------------
مصاحبه با دكتر علي‌اكبر سرفراز مدير گروه پژوهشي باستانشناسي «سمت»

صفحه ٦٢ - ٦٥


-----------------------------------------------------------------------------
اجراي طرح تحقيق و انتشار مشترك كتاب توسط «سمت» و دانشگاهها

صفحه ٦٦ - ٦٧


-----------------------------------------------------------------------------
فهرست آخرين كتابهاي منتشرشدة «سمت»

 

صفحه ٦٨ - ٧٢

-----------------------------------------------------------------------------