نسخه چاپی

سمت

سخن سمت ٣

سال : سوم ، شماره : اول
اول
تعداد صفحه : ٦٢ صسرمقاله

صفحه ٢ - ٤


-----------------------------------------------------------------------------
مصاحبه با خانم دكتر زهرا رهنورد مدير گروه هنر سازمان «سمت»

صفحه ٥ - ٧


-----------------------------------------------------------------------------
تفسير قرائتي ديگر از آيات اول سوره روم

دكتر احمد احمدي

صفحه ٨ - ١٠


-----------------------------------------------------------------------------
نقد ژنتيكي و تولد يك اثر
عضو هيات علمي دانشگاه تبريز و عضو گروه زبان و ادبيات فرانسه سمت

 

صفحه ١١ - ١٣

-----------------------------------------------------------------------------
گرايشهاي مختلف در فرهنگ سياسي ايران عصر مشروطه (دوره قاجار)
دانشجوي دكتري رشته علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرس

 

صفحه ١٤ - ٢٥

 


-----------------------------------------------------------------------------
ضوابط نگارشي و ويرايشي «سمت» فهرستهاي راهنما

صفحه ٢٦ - ٢٧


-----------------------------------------------------------------------------
درباره ويراستار
دبير گروه زبان و ادبيات فارسي سمت

 

صفحه ٢٨ - ٣٣

-----------------------------------------------------------------------------
شيوه‌هاي ارزشيابي كتاب درسي دانشگاهي

محمد آرمند

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها

Armand@samt.ac.ir

صفحه ٣٤ - ٤١

 

 


-----------------------------------------------------------------------------
كتابشناسي برگزيده مراجع ادبيات فارسي

معصومه باقري ، نصرالله دانشمندي

عضو هيات علمي گروه كتابداري و اطلاع رساني دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران ، كارشناس كتابداري

صفحه ٤٢ - ٥٤

 


-----------------------------------------------------------------------------
فهرست كتابهاي منتشرشدة «سمت» در سال 1376

صفحه ٥٥ - ٦٠


-----------------------------------------------------------------------------