نسخه چاپی

سمت

سخن سمت ٢

سال : دوم ، شماره : دوم
خرداد و تير ١٣٧٦
تعداد صفحه : ٣٢ ص«سمت» در خدمت دانشگاهها

صفحه ٢


-----------------------------------------------------------------------------
مصاحبه با دكتر عليمحمد كاردان مدير گروه پژوهشي علوم تربيتي «سمت»

صفحه ٣ - ٥


-----------------------------------------------------------------------------
آشنايي با ديدگاههاي استاد جرج جرداق مؤلف كتاب الامام علي صوت العدالة الانسانية

صفحه ٦ - ٨


-----------------------------------------------------------------------------
ويرايش و اقسام آن
عضو هيأت علمي سازمان «سمت»

 

صفحه ٩ - ١٣

-----------------------------------------------------------------------------
گزارش مختصري دربارة كتابشناسي توصيفي كتب دانشگاهي در علوم تربيتي
عضو هيأت علمي سازمان «سمت»

 

صفحه ١٤ - ١٨

-----------------------------------------------------------------------------
نقد و نظري بر كتاب «جغرافياي سياسي خاورميانه و شمال آفريقا»
محسن مديرشانه‌چي
مدير پژوهشي «سمت»

 

صفحه ١٩ - ٢٠

-----------------------------------------------------------------------------
ويژگيهاي كتاب درسي مطلوب دانشگاهي از ديدگاه استادان و دانشجويان

صفحه ٢١ - ٢٦


-----------------------------------------------------------------------------
كتابهاي منتشر شدة «سمت» در شش ماهه دوّم سال 75

صفحه ٢٧ - ٣٠


-----------------------------------------------------------------------------
گزارش و خبر

صفحه ٣١ - ٣٢


-----------------------------------------------------------------------------