اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
Ethic and International Law
كد كتاب : 385
دوم ، 1394
ناصر قربان نيا
964-600-02-0174-6
قيمت : 100000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي