اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
РУССKИE ЧИСЛИТEЛЬНЬІЕ: В ТАƂЛИЦАХ, KОMMЕНТАРИЯХ И УПРАЖНЕНИЯХ
كد كتاب : 1294
دوم ، 1389
ا. س. كاتويتسكايا
978-964-530-375-2
قيمت : 36500 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
سمت

چاپ شده
An Interpretation of the Holy Qur'an
كد كتاب : 865
دوم ، 1385
به کوشش و تعليقات دکتر علي رواقي
978-964-459-910-1
قيمت : 14000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
سمت

چاپ شده
A Fragment of an Old Exegesis
كد كتاب : 677
دوم ، 1392
با يادداشتي از مجتبي مينوي ، مقدمه و تصحيح محمد روشن
978-964-459-715-2
قيمت : 50000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
سمت

چاپ شده
YПOTPEБЛEHИE ГЛAГOЛOB ДBИЖEHИЯ B PYCCKOM ЯЗЬIKE
كد كتاب : 585
چهارم ، 1397
دكتر مرضيه يحيي پور ، دكتر جان الله كريمي مطهر
978-964-459-619-3
قيمت : 140000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي