اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

زیر چاپ
Hermeneutics Meaning & Language
كد كتاب : 2170
اول ، 1397
دکتر محمدحسین مختاری
978-600-02-0293-4
قيمت : 200000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

جدید
Principles of Political Thought in Islam
كد كتاب : 2156
اول ، 1397
حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین اسکندری
978-600-298-139-4
قيمت : 140000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

جدید
Psychology of Religious Development
كد كتاب : 2155
اول ، 1397
دکتر محمود نوذری
978-600-298-200-1
قيمت : 175000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه,شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی
سمت

زیر چاپ
كد كتاب : 2113
اول ، 1396
دکتر علی فتحی
قيمت : 120000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
Methodology of Islamic Economics with an Institutional Fact Approach
كد كتاب : 2110
اول ، 1396
حسن آقا نظری
978-600-298-166-0
قيمت : 130000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
Psychology , Religion and Spirituality
كد كتاب : 2066
اول ، 1395
جیمز ام. نلسون
978-600-298-146-2
قيمت : 490000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
A Textbook on the History of the Interpretation of the Quran ( Vol. 1 ) from the Time of Its Revelation to the End of the Minor Occultation ( Ghaybat al-Sughra )
كد كتاب : 2060
اول ، 1392
علی اکبر بابایی
978-964-411-734-3
قيمت : 100000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره),پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
Principle of Psychotherapy and Cunseling , an Islamic Approach ( Concepts , Process and Technics )
كد كتاب : 2059
اول ، 1395
دکتر مسعود جان بزرگی ، آیت الله سید محمد غروی
978-600-298-094-6
قيمت : 173000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
Modern Theories of Psychotherapy and Counseling : Principles , Techniques and Cultural Conformities
كد كتاب : 2004
اول ، 1395
دکتر مسعود جان‌ بزرگی ، آیت الله سید محمد غروی
978-600-298-061-8
قيمت : 215000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
An Introduction to Illuminationist Philosophy (Hikmat al-Ishraq )
كد كتاب : 1984
سوم ، 1396
سید یدالله یزدان پناه ، علی امینی نژاد
978-600-02-0358-0
قيمت : 130000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
Theories of Psychotherapy and Counseling
كد كتاب : 1966
اول ، 1394
دکتر محمود جان بزرگی ، ناهید نوری
978-600-298-051-9
قيمت : 200000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
The Pure Theory of Law & State
كد كتاب : 1928
دوم ، 1395
هانس کلسن
978-600-02-0410-5
قيمت : 170000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
Jurisprudential Study of Obedience and Civil Disobedience
كد كتاب : 1926
دوم ، 1396
سید جواد ورعی ( طباطبایی حسینی )
978-600-298-099-1
قيمت : 120000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
The Principles of Interpretation of the Quran
كد كتاب : 1888
اول ، 1394
حجة الاسلام و المسلمین علی اکبر بابائی
978-600-298-073-1
قيمت : 123000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
Speculative Philosophy of History
كد كتاب : 1882
اول ، 1393
دکتر مجید کافی
978-600-298-046-5
قيمت : 155000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
The Change of Discourse of the Report of Karbala
كد كتاب : 1877
اول ، 1393
دکتر سیده رقیه میر ابوالقاسمی
978-600-298-054-0
قيمت : 107000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
Foundations of Privacy in the Light of Islamic Resources
كد كتاب : 1864
اول ، 1393
محمد سروش
978-600-298-064-9
قيمت : 76000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
Local Historiography in Iran During the Islamic Period (Until 7th Century)
كد كتاب : 1863
اول ، 1393
دکتر عبدالرحیم قنوات
978-600-298-047-2
قيمت : 157000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
An Introduction to Philosophy of Islamic Education ( Comparative Approach )
كد كتاب : 1853
دوم ، 1395
دکتر ماجد عرسان کیلانی
978-600-298-106-6
قيمت : 160000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
Educational Methods in Quran (Vol 2) : Teaching Wisdom , Forgiveness , Reverence , Tolerance , Beneficence
كد كتاب : 1848
اول ، 1393
سید علی حسینی‌ زاده ، شهاب الدین مشایخی
978-600-298-057-1
قيمت : 87000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
An Introduction to the Philosophy of Rights
كد كتاب : 1819
اول ، 1393
دکتر محمدحسین طالبی
978-600-298-045-8
قيمت : 75000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

New
پول در اقتصاد اسلامي
كد كتاب : 1797
на стадии издания
Х. Назари, Х. Мирджалили , П. Давуди
-
قيمت : - ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

New
خانواده در نگرش اسلام و روان‌شناسي
كد كتاب : 1771
مسكو
Мохаммад Реза Саларифар
-
قيمت : - ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

New
درآمدي بر روان‌ شناسي دين
كد كتاب : 1768
مسكو
Масуд Азербайджани , Сейед , Мехди Мусави Асл
-
قيمت : - ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

New
تاريخ تفكر اجتماعي در اسلام
كد كتاب : 1765
مسكو
Исследовательский центр , Исламской семинарии и , университета
-
قيمت : - ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

New
انسان از ديدگاه اسلام
كد كتاب : 1763
مسكو
Исследовательский центр , Исламской семинарии и , университета
-
قيمت : - ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
The Philosophy of Jurisprudence in Islam
كد كتاب : 1741
اول ، 1392
دکتر سعید ضیایی‌ فر
978-600-298-024-3
قيمت : 126000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
Applied "Principles of Islamic Juricprudence ( Fiqh )"
كد كتاب : 1734
هشتم ، 1397
حسین قافی ، دکتر سعید شریعتی
978-600-5486-21-6
قيمت : 158000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
The Review of Schools and Methods in the Interpretation of Quran (Vol. 2)
كد كتاب : 1613
سوم ، 1396
حجة‌ الاسلام و المسلمین علی‌ اکبر بابایی
978-600-5486-85-8
قيمت : 140000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
Educational Methods in Quran (Vol. 1): Warning and Remembrance, Giving Sermon, Drawing Lesson and Ordering About
كد كتاب : 1612
اول ، 1391
محمد رضا قائمی مقدم
978-600-5486-53-7
قيمت : 48000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
The Muslim Great Educators
كد كتاب : 1593
دوم ، 1396
بهروز رفیعی
978-600-298-033-5
قيمت : 170000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
The Islamic Exegetical Schools (Vol. 3)
كد كتاب : 1592
اول ، 1391
حجة الاسلام و المسلمین علی‌ اکبر بابایی
978-600-298-012-0
قيمت : 114000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
The Review of Scholls and Methods in the Interpretation of Qran (1)
كد كتاب : 1584
سوم ، 1396
حجة‌ الاسلام و المسلمین علی‌ اکبر بابایی
978-600-5486-84-1
قيمت : 143000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
Economics of the Public Sector (Vol 1)
كد كتاب : 1583
اول ، 1391
ژوزف ای. استیگلیتز
978-600-5486-25-4
قيمت : 90000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
A Glimpse into Sovereignty (Vol. 2) : Religion and Sovereignty
كد كتاب : 1548
اول ، 1391
محمدحسین اسکندری
978-600-5486-24-7
قيمت : 46000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
A Glimpse into Sovereignty (Vol. 1) : Natural Law, Contructualism and Sovereignty
كد كتاب : 1547
اول ، 1391
محمدحسین اسکندری
978-600-5486-23-0
قيمت : 42000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
Economics of the Public Sector
كد كتاب : 1543
اول ، 1391
دکتر هادی امیری ، دکتر روح‌ اله شهنازی ، دکتر زهرا دهقان شبانی ، زیر نظر دکتر الیاس نادران
978-600-5486-55-1
قيمت : 56000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
Applied “Principles of Islamic Jurisprudence : Fiqh”
كد كتاب : 1514
دهم ، 1396
حسين قافي ، سعيد شريعتي
978-600-5486-20-9
قيمت : 150000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
The Comparative Study of Imam's Semantics and Imamat's Degree in the View of Shi'a and Sunni Commentators
كد كتاب : 1508
اول ، 1390
حجة الاسلام دکتر فتح‌ الله نجارزادگان
978-600-5486-59-9
قيمت : 36500 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
Foundations of Islamic Public Sector Economics
كد كتاب : 1490
اول ، 1390
حسن آقانظري
978-600-5486-51-3
قيمت : 19000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
An Inguiry in to The Problem Clear and Ambiguous Koranic Verses
كد كتاب : 1453
اول ، 1390
حجة الاسلام دكتر محمد اسعدي ، حجة الاسلام دكتر سيدمحمود طيب‌ حسيني
978-600-5486-44-5
قيمت : 35000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
Hekmate-e Eshragh
كد كتاب : 1413
چهارم ، 1396
حجة الاسلام و المسلمين سيد يدالله يزدان‌ پناه ، دکتر مهدي علي‌ پور
978-600-5486-34-6
قيمت : 270000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
Hekmat-e Eshragh
كد كتاب : 1412
چهارم ، 1396
حجة‌ الاسلام و المسلمين سيد يدالله يزدان‌ پناه ، دکتر مهدي علي‌ پور
978-600-5486-33-9
قيمت : 220000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
Educational Conduct of the Prophet and His Household
كد كتاب : 1392
هفتم ، 1396
دكتر محمد داوودي ، دكتر سيدعلي حسيني‌ زاده
978-964-7788-97-7
قيمت : 156000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
Mental Health in the Light of Islamic Resources
كد كتاب : 1387
سوم ، 1393
محمدرضا سالاري‌فر ، محمدصادق شجاعي ، سيدمهدي موسوي اصل ، محمد دولتخواه
978-600-5486-42-1
قيمت : 210000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
The Comparative Study of Verses Mahdism Exegesisi and Personality of Imam Mahdy in the View Shi’a and Sunni
كد كتاب : 1379
اول ، 1389
حجة الاسلام دكتر فتح الله نجارزادگان
978-600-5486-49-0
قيمت : 37000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
Law of Contract According to Imamieh Jurisprudence : 2
كد كتاب : 1378
سوم ، 1393
دکتر سيدمصطفي محقق داماد و ديگران
978-600-5486-48-3
قيمت : 85000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
The Language of Quran and Its Issues
كد كتاب : 1333
اول ، 1389
دكتر محمدباقر سعيدی روشن
978-600-5486-32-2
قيمت : 41500 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
An Introduction to Law : With an Approach to Iranian and Islamic Law
كد كتاب : 1331
دهم ، 1392
مصطفي دانش ‌پژوه
978-600-5486-19-3
قيمت : 60000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
A Political History : (Kharijite in North Africa (7 th & Centuries A.C
كد كتاب : 1322
اول ، 1389
دكتر رضا كردي
978-600-5486-05-6
قيمت : 28000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
Philosophy of Islamic Education
كد كتاب : 1321
دوم ، 1390
دكتر ماجد عرسان كيلاني
978-600-5486-01-8
قيمت : 80500 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
Explication du Plan de Kufa
كد كتاب : 1318
دوم ، 1395
لويي ماسينيون ، ترجمه عربي : تقي بن محمد المصعبي
987-964-7788-64-6
قيمت : 49000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
The Comparative Study of Exegesis The Portection Verses Shi`s and Sunni
كد كتاب : 1285
پنجم ، 1391
حجة الاسلام دكتر فتح الله نجارزادگان
978-964-7788-99-1
قيمت : 53000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
Comparative Analysis of Shi's and Sunni Foundation of Quranic Exegesis
كد كتاب : 1244
دوم ، 1390
حجة الاسلام دكتر فتح الله نجارزادگان
978-600-5486-02-5
قيمت : 38500 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
Fayd Kashani's Educational Views
كد كتاب : 1194
چهارم ، 1394
محمد بهشتي
978-964-7788-67-0
قيمت : 195000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
An Introduction to Sociological Approach to Law
كد كتاب : 1158
سوم ، 1394
دكتر عبدالرضا عليزاده
978-964-530-237-3
قيمت : 157000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
Pure Theory of Law
كد كتاب : 1157
دوم ، 1391
هانس كلسن
978-964-7788-49-6
قيمت : 42000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
The Exegetical schools (2)
كد كتاب : 1077
پنجم ، 1392
علی اكبر بابایی
964-778-854-1
قيمت : 95000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
The Society of Al-Madina in The Prophet (p.b.u.h) Period
كد كتاب : 1067
سوم ، 1392
عبدالله عبدالعزيز بن ادريس
964-7788-46-9
قيمت : 70000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
The Textbook of Scientific Theorizing in Islamic Economy
كد كتاب : 1051
پنجم ، 1396
حسن آقا نظري
978-964-7788-52-6
قيمت : 140000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
Applied “Principles of Islamic Jurisprudence : Fiqh”
كد كتاب : 1043
شانزدهم ، 1397
حسين قافي ، دکتر سعيد شريعتي
978-964-7788-57-1
قيمت : 164000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
Introduction to Social Psychology of Religion
كد كتاب : 1042
سیزدهم ، 1396
مسعود آذربايجانی ، سيد مهدی موسوی اصل
978-964-7788-58-8
قيمت : 106000 ريال
طرف مشاركت : ندارد,پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
Family From the Viewpoint of Islam and Psychology
كد كتاب : 1006
سیزدهم ، 1396
محمد رضا سالاری فر
978-964-7788-44-1
قيمت : 120000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
Educational Schools and Attitudes in Islamic Civilization
كد كتاب : 994
چهارم ، 1391
دكتر سعيد اسماعيل علی ، دكتر محمدجواد رضا
978-964-530-039-3
قيمت : 70000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
The Immigration of Arabian Tribes in Early Islam
كد كتاب : 987
دوم ، 1387
دكتر صالح احمد العلي
964-7788-46-0
قيمت : 15000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
Muslims` Administrative System in Early Islam
كد كتاب : 972
سوم ، 1391
عبدالحی كتانی
964-7788-45-2
قيمت : 82000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
The History of Shi`ism (2) : States, Dynasties and Scientific & Cultural Works of Shia
كد كتاب : 937
نهم ، 1393
حسينيان مقدم ، داداش‌ نژاد ، مرادي ‌نسب ، هدايت ‌پناه زير نظر دكتر خضري
964-7788-37-1
قيمت : 134000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
The History of Shi`ism (1) : The Period of Shia Imams' (p.b.h.t) Presence
كد كتاب : 936
یازدهم ، 1397
حيدری آقايی ، خانجانی ، فلاح‌ زاده ، محمدی ، زير نظر دكتر سيد احمد رضا خضری
964-7788-36-3
قيمت : 230000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
Development in the Light of Changes
كد كتاب : 765
اول ، 1383
دكتر سيدهادي عربي ، عليرضا لشكري
964-7788-09-6
قيمت : 17500 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
Social Psychology in the Light of Islamic Resources
كد كتاب : 707
ششم ، 1396
جمعی از مؤلفان
964-7788-08-8
قيمت : 214000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
The Islamic Exegetical Schools (1) : Early Muslim Exegeses, Exegetical School of Pure Received Tradition, Exegeses Based on the Pure Received Tradition
كد كتاب : 647
نهم ، 1396
علی ‌اكبر بابایی
964-7788-00-2
قيمت : 224000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
Theories of Muslem Scientists in Education and Its Principles (3) : Imam Muhammad Ghazzali
كد كتاب : 570
چهارم ، 1392
بهروز رفيعي ، زير نظر حجت الاسلام اعرافی
964-459-602-1
قيمت : 92000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
Theories of Muslem Scientists in Education and Its Principles (4)
كد كتاب : 528
چهارم ، 1388
محمد بهشتي ، علي نقي فقيهي ، مهدي ابوجعفري ، زير نظر حجت الاسلام عليرضا اعرافي
978-964-459-551-6
قيمت : 30000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
The Jurisprudential Foundations of Islamic Economics
كد كتاب : 527
شانزدهم ، 1397
محمد مهدی كرمی ، محمد پورمند (نبی زاده)
978-600-02-0319-1
قيمت : 140000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
Methodology for interpretation of Quran
كد كتاب : 480
هفتم ، 1397
علي اكبر بابايي ، غلامعلي عزيزي ‌كيا ، مجتبي روحاني راد؛ زير نظر محمود رجبي
964-459-498-3
قيمت : 216000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
Philosophy of Power
كد كتاب : 454
پنجم ، 1395
سيد عباس نبوي
978-964-459-472-4
قيمت : 210000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
Theories of Muslem Scientists in Education and Its Principles (Volume 2)
كد كتاب : 427
هفتم ، 1395
محمد بهشتي ، مهدي ابوجعفري ، علي نقي فقيهي زير نظر حجت الاسلام عليرضا اعرافي
978-964-459-439-7
قيمت : 120000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
A Critical Survey of the Sources of the Prophet's Sirah
كد كتاب : 381
سوم ، 1394
جمعي از مؤلفان ، زير نظر حجة الاسلام و المسلمين رسول جعفريان
978-964-459-383-3
قيمت : 140000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
An Introduction to the Fundamentals of Microeconomics From the Islamic Perspective
كد كتاب : 365
دوم ، 1393
محمدجعفر انصاري ، عسگر ديرباز ، محمدمهدي كرمي ، محمدحسين كرمي
978-964-459-366-6
قيمت : 55000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه