اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
Biochemical Monitoring of Sport Training
كد كتاب : 1123
سوم ، 1393
اتكو ويرو ، مهيس ويرو
978-964-530-195-6
قيمت : 155000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
سمت

چاپ شده
Fundamental Principles of Exercise Physiology For Fitness, Performance, and Health
كد كتاب : 1072
هشتم ، 1395
رابرت آ. رابرگز ، اسكات ا. رابرتس
978-964-530-0939-6
قيمت : 320000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
سمت

چاپ شده
Fundamental Principles of Exercise Physiology
كد كتاب : 947
دوازدهم ، 1397
رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان
978-964-530-787-3
قيمت : 440000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
سمت

چاپ شده
Prevention and Treatment of Sport Injuries
كد كتاب : 842
سیزدهم ، 1397
گردآوري
978-964-530-797-2
قيمت : 420000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
سمت

چاپ شده
Corrective Exercises
كد كتاب : 784
شانزدهم ، 1397
دكتر حسن دانشمندي ، دكتر محمدحسين عليزاده ، دكتر رضا قراخانلو
978-964-530-851-1
قيمت : 160000 ريال
طرف مشاركت : پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي