اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
International Human Resource Management : Theory and Practice
كد كتاب : 1451
اول ، 1389
دکتر علينقی اميری ، بلال پناهی
978-964-530-585-5
قيمت : 51500 ريال
طرف مشاركت : دانشگاه تهران,پرديس قم دانشگاه تهران